Pravidlá používania vernostnej karty 2019-03-19T19:36:42+00:00

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VERNOSTNEJ KARTY

1. VERNOSTNÝ PROGRAM
 • členom vernostného programu môže byť každý, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
 • je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov
 • riadne vyplní prihlášku elektronicky na www.elektromanagement.sk/karta alebo písomne a čitateľne vyplní prihlášku, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefón, deň vyplnenia prihlášky a podpis
 • po spracovaní prihlášky Vám budú na email zaslané prístupy do vernostného systému a poštou doručená vernostná karta (ďalej ,,VK“) do 10 dní
2. VERNOSTNÁ KARTA
 • každý člen môže obdržať a používať len jednu VK
 • platnosť VK je 3 roky odo dňa získania
 • VK je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení  alebo prostredníctvom aplikácie mobilného telefónu
 • VK je vlastníctvom spoločnosti ELEKTRO MANAGEMENT a  môže byť použitá len v súlade s pravidlami VK
 • držiteľ karty by mal vo vlastnom záujme bezodkladne informovať spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT (písomne, e-mailom) o zmene základných údajov poskytnutých v prihláške  (zmena priezviska, bydliska, kontaktného tel. čísla a pod.) z dôvodu evidencie zmien osobných údajov v databáze
3. PRAVIDLÁ ZÍSKAVANIA BODOV
 • body sa získavajú na vernostnú kartu v pomere každých 10 € = 1 b
 • body budú pripísané nasledovne:
 • v prípade konferencií a platených seminárov spoločnosti ELEKTRO MANAGEMENT pri registrácii
 • v prípade nákupu tovaru cez eshop po prijatej úhrade, najneskôr do 48 hodín
 • podľa sledovaného obdobia (od 1. 1 do 31. 12 aktuálneho roku) počtu nazbieraných bodov držiteľ karty bude zaradený do jednej z troch úrovní, v ktorej získava dané výhody a v nej zostáva až do nasledujúceho zúčtovania bodov
 • v prípade, že počet získaných bodov na dosiahnutie nasledujúcej úrovne bude nižší ako je hranica bodov, v nasledujúcom období bude preradený do nižšej úrovne a odpočíta sa počet bodov na minimum danej hranice
 • v prípade, že bude počet bodov vyšší ako je minimum ďalšej hranice bodov, bude preradený do vyššej úrovne
4. ÚROVNE A VÝHODY NAZBIERANÝCH VERNOSTNÝCH BODOV
 •  podľa počtu nazbieraných bodov v sledovanom období, môže držiteľ karty získať tieto výhody:

5. ĎALŠIE FUNKCIE VERNOSTNEJ KARTY, PIN, REFUNDÁCIA VSTUPENIEK
 • okrem týchto výhod, plní vernostnú karta aj funkciu vstupenky, ktorá je nahrávaná cez QR kód umiestnený na vernostnej kerte, ktorým sa pri prezentácii preukážete, nie je potrebná papierová forma vstupenky
 • s vernostnou kartou Vám bude doručený štvormiestny PIN, ktorý slúži ako heslo pre stiahnutie zborníka prednášok, pokiaľ ste sa na danej konferencii zúčastnili
 • každý držiteľ získava ročne 3 x zľavové kupóny , na použitie v eshope je potrebné v procese objednávky zadať v poli ,,Zľavové kupóny“ PIN vernostnej karty,
 • túto zľavu možno využiť len 1x a len v tom štvormesačnom období aktuálneho roku z týchto 1.1 – 30.4, 1.5 – 31.8 a 1.9 – 31.12, v ktorom na začiatku bola zľava aktivovaná,
 • v prípade nevyužitia zľavy v tomto období, táto sa neprenáša do ďalšieho štvormesačného obdobia“ ani do nasledujúceho roka.
6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 •  spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov vernostnej karty v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie  o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov
 • spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT sa zaväzuje s poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter osobných údajov aj po skončení členstva
 • člen svojím podpisom na písomnej prihláške a vyplnením údajov prihlášky dáva spoločnosti ELEKTRO MANAGEMENT svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté v prihláške
 • člen súhlasí s tým, aby spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT zaznamenala osobné údaje do elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, využívala, kombinovala, preskupovala a pod.
 • súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania členstva VK
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať podpísaným písomným oznámením adresovaným spoločnosti ELEKTRO MANAGEMENT, pričom je oprávnená na základe súhlasu na prihláške spracúvať osobné údaje až do času doručenia odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov
7. ZÁNIK ČLENSTVA VERNOSTNEJ KARTY
 • členstvo vo vernostnom systéme zaniká:
 • doručením žiadosti člena
 • vylúčením člena VK v prípade zistenia porušovania pravidiel
 • smrťou člena klubu alebo jeho vyhlásením za mŕtveho
8. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • členstvo VK a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné
 • spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT si vyhradzuje právo kedykoľvek z obchodných alebo iných dôvodov zmeniť pravidlá používania VK, poskytované zľavy a pravidlá ich získavania
 • o týchto zmenách budú členovia informovaní emailom alebo prostredníctvom webovej stránky
 • spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT  si vyhradzuje právo na ukončenie vernostného programu, termín ukončenia oznámi v dostatočnom predstihu svojim zákazníkom emailom alebo prostredníctvom webovej stránky

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť od 07. 01. 2019 a nahrádzajú pôvodné pravidlá zo dňa 25. 5. 2018.

 

V Nitre, dňa 07. 01. 2019

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.