Venuje sa projektovaniu, revíziám elektrických zariadení, vývoju elektroniky a bezpečnosti spoľahlivosti technických systémov.
V minulosti odučil 20 rokov na dvoch elektrotechnických priemyslovkách a popri tom podnikal. Realizoval elektrické inštalácie, zabezpečovacie systémy, počítačové siete a vyvíjal elektroniku predovšetkým pre zabezpečovacie systémy a rôzne medicínske aplikácie.
T. č. pracuje vo svojej spoločnosti LANTESTEL s.r.o., kde sa stále zaoberá revíznou a projekčnou činnosťou, vývojom elektronických aplikácií, počítačovým sieťam, zabezpečovacím systémom, výchove a vzdelávaniu elektrotechnikov a pôsobí aj na Akadémii policajného zboru v Bratislave, kde sa venuje protidronovej ochrane a klasifikácií bezpečnostných parametrov dronov.
Jeho práca je aj jeho koníčkom, preto veľmi nemá iné záľuby. Zato nikdy v nedeľu večer nemáva nepríjemné pocity z nadchádzajúceho rána.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Vplyv elektromobility na bezpečnosť stavieb a ďalšie oblasti spoločnosti

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne?

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2: 2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Ochrana pred bleskom – analýza rizika podľa STN EN 62305-2: 2013 – základný predpoklad na vypracovanie skutočne dobrého a funkčného projektu ochrany pred účinkami blesku

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách

Viac informácií

ONLINE PREDNÁŠKA: Klimatizácia elektrorozvádzačov – problémy a riešenia

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku – II. časť

Viac informácií

Vnútorná ochrana pred prepätím (SPD) nielen z pohľadu praxe revízneho technika, ale aj z pohľadu platných noriem STN a STN EN

Viac informácií

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 33 1610: 2002), ručného elektrického náradia (STN 33 1600: 1996)

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií