Je zakladajúcim členom APPO (Asociácie pasívnej požiarnej ochrany, 2006) a ECEUFIRE (East-Central European Fire Protecting Corporation, 2007).
Bol členom niekoľkých technických normalizačných komisií SÚTN.
Spolupracoval na tvorbe množstva právnych predpisov a nadväzujúcich technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií.
Od roku 2010 bol spracovateľom mnohých normalizačných úloh v súboroch STN EN, návrhov pôvodných STN pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, spracovateľom niekoľkých pôvodných technických noriem STN a spolupracovateľom európskych noriem EN.
Spolupracoval na novelách niekoľkých vyhlášok MV SR (technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb) a MDVRR SR (v súvislosti s tvorbou nového zákona o stavebných výrobkoch).
Niekoľkokrát bol ocenený ÚNMS SR cenou Vladimíra Lista – v roku 2010 za významný prínos v technickej normalizácii v oblasti pasívnej požiarnej bezpečnosti, v roku 2012 za významný celoživotný prínos v oblasti technickej normalizácie a v roku 2014 v rámci kolektívu spracovateľov noriem z APPO za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií