Je zakladajúcim členom APPO a ECEUFIRE.
Bol členom niekoľkých TK SÚTN. Spolupracoval na tvorbe množstva právnych predpisov a technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií.
Od roku 2010 bol spracovateľom mnohých normalizačných úloh v súboroch STN EN, niekoľkých pôvodných technických noriem STN a spolupracovateľom európskych noriem EN.
Niekoľkokrát bol ocenený ÚNMS SR cenou Vladimíra Lista v roku 2010 za významný prínos v technickej normalizácii v oblasti
pasívnej požiarnej bezpečnosti, v roku 2012 za významný celoživotný prínos v oblasti technickej normalizácie a v roku 2014 v
rámci kolektívu spracovateľov noriem z APPO za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

Naši ďalší lektori