Je expertom v oblasti strojových, elektrických zariadení NN a inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.
Orientuje sa hlavne na posudzovanie zhody strojových zariadení v zmysle európskych smerníc a ich uvádzanie do prevádzky.
Overuje odbornú spôsobilosť zamestnávateľov a fyzických osôb na činnosti vzťahujúce sa na elektrické zariadenia. Vykonáva a riadi úradné skúšky na vyhradených technických zariadeniach. Posudzuje technické zariadenia a projektovú dokumentáciu vzhľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Naši ďalší lektori

V roku 2022 pre vás
pripravujeme tieto konferencie