Je expertom v oblasti strojových, elektrických zariadení NN a inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.

Orientuje sa hlavne na posudzovanie zhody strojových zariadení v zmysle európskych smerníc a ich uvádzanie do prevádzky.
Overuje odbornú spôsobilosť zamestnávateľov a fyzických osôb na činnosti vzťahujúce sa na elektrické zariadenia.

Vykonáva a riadi úradné skúšky na vyhradených technických zariadeniach. Posudzuje technické zariadenia a projektovú dokumentáciu vzhľadom na požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Naši ďalší lektori

V roku 2020 pre vás
pripravujeme tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií

Seminár: Diagnostika točivých strojov – statické a dynamické testovanie elektromotorov

Viac informácií

11. cyklus odborných seminárov: Ochrana pred účinkami blesku

Viac informácií