Konferencia ELEKTROKONTAKT 2014 Banská Bystrica 2018-04-06T18:14:06+00:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2014 Banská Bystrica

Dátum:

2.4.2014

Miesto:

Hotel LUX BB, s.r.o.
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@elektromanagement.sk

Odborný garant:

Ing. Michal Ingeli
autorizovaný elektrotechnický inžinier

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

8:45 - 9:00
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory

8:45 - 9:00
Picture

Ochrana pred skratom, preťažením nebezpečným dotykom prvkami SEZ SEZ Krompachy, a.s.

9:00 - 9:45
Picture

Zodpovednosť revízneho technika za spraco vanie revíznej správy a spôsoby záznamu na meraných a zistených hodnôt s ohľadom na minimalizáciu rizík pri ich spracovaní. Ing. Miloslav Valena súdny znalec v odbore elektrotechnika

9:50 - 10:50
Picture

Coffee break

10:50 - 11:20
Picture

Určovanie vonkajších vplyvov na praktických prípadoch. Metodika, postupy a vypracova nie protokolu o vonkajších vplyvoch. Mgr. Martin Herman, súdny znalec v odbore elektrotechnika, TRIPOS Slovakia, s.r.o.

11:20 - 12:05
Picture

Obed

12:05 - 13:00
Picture

Dimenzovanie výkonov náhradných zdrojov elektrickej energie pomocou programu Electric Power SpecSizer. Ing. Peter Barcík, vedúci oddelenia Energetických systémov, Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

13:00 - 13:20
Picture

Modulárne tesnenia káblov pre podzemné aplikácie. Ing. Miroslav Hollý, ROXTEC

13:25 - 13:45
Picture

Návrh, montáž a revízia aktívnych bleskozvodov podľa novej STN 34 1398 Ochrana pred účinkami blesku, Aktívne bleskozvody, platnej od 1. marca 2014 Ing. Michal Ingeli autorizovaný elektrotechnický inžinier, autor normy

13:50 - 14:50
Picture

Diskusia, tombola Ukončenie konferencie

14:50 - 15:30

Partneri: