Konferencia ELEKTROKONTAKT 2013 Zvolen 2018-04-06T18:12:05+00:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2013 Zvolen

Dátum:

24.4.2013

Miesto:

Študentský domov a jedáleň Ľ. Štúra
Technickej univerzity vo Zvolene
Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen

Organizačný garant:

Elektro Management, s.r.o.
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel/zázn./fax: 037 65 37 249
Mobil: 0908 607 576
e-mail: halova@etmslovensko.sk

Odborný garanti:

Ing. Vladimír Rudolf,
inšpektor EZ
Ing. František Gilian,
prezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR

Program:

Picture

Prezentácia účastníkov

7:45 – 8:30
Picture

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory

8:30 – 8:55
Picture

Overovanie bezpečnosti EZ – rozvádzačov z hľadiska požiadaviek súboru noriem IEC 61 439 • legislatívne opatrenia • základná informácia o revízii STN EN 61 439 (35 7107) revízie, kontroly a prehliadky elektrických zariadení – typová a čiastočne typová skúška • revízia noriem pre nízkonapäťové inštalácie realizované v roku 2012 • zameranie sa na implementáciu nových požiadaviek pre odbornú prax Ing. Vladimír Rudolf, TISR, a.s., pracovisko Banská Bystrica

9:00 – 10:00
Picture

Rekonštrukcia elektrických stúpačiek v bytových domoch s použitím prípojnicových systémov Erik Sipeky, Electraplan Slovensko, s.r.o.

10:05 – 10:50
Picture

Čas na občerstvenie s vystavovateľmi

10:50 – 11:15
Picture

Správne zhotovenie a osvedčenie požiarnych konštrukcií z hľadiska elektrických inštalácií • doklady pre osvedčenie požiarnych konštrukcií • trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie • káblové rozvody • elektrické rozvádzače Ing. František Gilian, prezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR

11:15 – 12:15
Picture

Obed

12:15 – 13:15
Picture

Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory Marcel Čatloš, predseda TK 82 pri SÚTN Bratislava

13:15 – 14:00
Picture

Rozoberateľné protipožiarne káblové prestupy s kombinovanou ochranou • univerzálne riešenia modulárnych káblových prestupov s využitím multidiametrálnej technológie • spoľahlivá kombinovaná ochrana voči požiaru, vode, plynu, prachu, hlodavcom, vybráciám, ... • rozoberateľný systém pre dodatočné vkladanie káblov Ing. Miroslav Hollý, ROXTEC

14:05 – 14:35
Picture

Bezpečné domové a priemyselné rozvody • Dimenzovanie a istenie priemyselných rozvodov a rozvodov v stavbách komerčných, alebo určených k bývaniu. • Ochrana pred vplyvmi unikajúcich, alebo chybových prúdov, monitoring rozdielnych prúdov, eliminácia chybových a poruchových prúdov v sieťach NN • STN 332000-4, STN EN 61008, STN EN 61009, STN EN 50557, STN EN 62020 Ing. Edmund Pantůček, Phoenix Contact, s.r.o.

14:40 – 15:40
Picture

Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

15:40 – 16:00

Partneri: