KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELECTRON

Celoštátna konferencia ELECTRON je od roku 1997 pravidelnou súčasťou oficiálneho sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Od roku 2011 prebieha priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Odborné prednášky sú zamerané na revízie, elektroprojekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení. Tejto konferencie sa pravidelne zúčastňujú prednášajúci aj zástupcovia Technickej inšpekcie a.s. Nitra a množstvo popredných slovenských a českých výrobcov a distribútorov elektrických prvkov a zariadení.

XXIII. ročník konferencie ELECTRON 2019

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. za účasti popredných výrobcov elektrických prvkov a zariadení si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu XXVI. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre na XXIII. ročník celoštátnej konferencie pre elektrotechnikov zameranej na montáž a údržbu elektrických zariadení.

23.5.2019

Picture

Prezentácia účastníkov v pavilóne K

08:00 - 08:30
Picture

Úvodný príhovor

08:30 - 08:40
Picture

Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z pohľadu jej zavedenia
do praxe


Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B, Trenčín

Anotácia:
V marci tohto roku vyšla nová norma STN 33 2000-4-41. Na prednáške bude prierez touto normou so zmenami, ktoré sa v nej objavili.

08:40 - 09:40
Picture

Prestávka

09:40 - 09:50
Picture

Inteligentné podlahové vykurovanie. Ochranné systémy pomocou vykurovacích káblov.

Ladislav Šemšej, obchodný riaditeľ ANOS s.r.o. - teplá podlaha™

Anotácia:
Hlavné a doplnkové vykurovanie
Ochrana vjazdov do garáží a chodníkov pred poľadovicou
Ochrana odkvapových žľabov pred snehom a cencúľmi
Ochrana potrubia pred zamrznutím a priemyslové ohrevy
Udržiavanie teploty teplej vody v potrubí, stúpačkách

09:50 - 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 10:50
Picture

Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu revízneho technika

Ing. Ivan Sýkora, revízny technik VTZE bez obmedzenia v obj. A a B, lektor vzdelávania elektrotechnikov, Trnava

Anotácia:
Postrehy a skúsenosti s montážou a revíziami bleskozvodov u nás. Kompletný systém ochrany pred zásahom blesku a prepätím. Vonkajšia a vnútorná ochrana objektov pred zásahom blesku a prepätím. Nedostatky pri realizácii bleskozvodnej ochrany v súčasnosti. Ako postupovať pri revízii aktívnych zachytávačov na vonkajšej ochrane na objektoch v súčasnosti.

10:50 - 11:50
Picture

Občerstvenie

11:50 - 12:30
Picture

Správny návrh a špecifikácia prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím

Ing. Daniel Sidun, , konateľ KIWA sk, s.r.o.

Anotácia:
Rozbor rizík zásahu blesku do objektu pre malé, stredné a veľké ohrozenie elektroinštalácií LPL I, II, III, IV a vyhovujúca špecifikácia vnútornej ochrany proti prepätiu. Koordinácia jednotlivých stupňov prepäťových ochrán typu I, II pre malé a veľké fotovoltické systémy a ochrana tepelných čerpadiel proti prepätiu v objektoch. Pre projektantov predstavíme nové konštrukčné vyhotovenia prepäťových ochrán pre priemyselné budovy. Pre montážnych pracovníkov zásady správneho umiestňovania SPD v rozvádzačoch s doplnením o najčastejšie zistené nedostatky pri ich inštalácii.

12:30 - 13:15
Picture

Prestávka

13:15 - 13:25
Picture

Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu (projektovanie) cez montáž, kontroly a meranie SPD až po OP a OS elektrických inštalácií opatrených SPD

Radoslav Rieger revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

Anotácia:
Problematika vnútornej ochrany proti prepätiu je neustále diskutovaná a to nielen zo strany laickej verejnosti, ale tiež aj zo stany pracovníkov s elektrotechnickou kvalifikáciou. Norma STN 33 2000-5-534: 2017, ktorá je „podrobnou kuchárkou“ pre aplikácie SPD, už platí dva roky. Stretávame sa s názorom, že zvodiče prepätia (SPD) sú v elektrických inštaláciách zbytočné, hoci táto norma jasne hovorí, že „ochrana medzi pracovnými vodičmi a PE (vrátane ochrany medzi neutrálnym vodičom a PE, ak je neutrálny vodič použitý) je povinná.“Prednáška je zrozumiteľným sprievodcom problematikou vnútornej ochrany proti prepätiu, a to od začiatku, to znamená od jej návrhu, cez montáž SPD. Pozornosť bude zameraná na najčastejšie chyby projektantov a montážnikov s návodom, ako sa týchto chýb vyvarovať a RT dostane „do rúk“ návod, ako vykonať východiskovú alebo periodickú OP a OS inštalácií opatrených SPD v súlade s novou normou STN 33 6000-6: 2018.

13:25 - 14:30
Picture

Tombola, záver a individuálna prehliadka výstaviska

14:30
1. TERMÍN A MIESTO KONANIA:
  23. máj 2019
  agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra
- bezplatné parkovisko v OC Centro

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
20 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 13. 5. 2019
25 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 14. 5. 2019 prevodom alebo na mieste.
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ prístup k elektronickému zborníku prednášok
∙ katalógy vystavujúcich firiem
∙ občerstvenie 
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi a so vstupenkou.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
www.elektromanagement.sk
  B) zaslaním objednávky na mail:
objednavky@elektromanagement.sk
  C) poštou na adresu:
Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra
5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
- najneskôr do 20. 5. 2019 alebo do naplnenia kapacity
6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH:
 - medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom.
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe
vyplneného formulára na:www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku 
vo výške 100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka uhradiť dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu pošle prístup na elektronický zborník prednášok.
7. Vstupenka na výstavisko
Využite možnosť vytlačiť si VOĽNÚ VSTUPENKU ZDARMA na adrese: www.elektromanagement.sk

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 24.05.2018 / Nitra (Výstavisko Agrokomplex, Výstavná 4)

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.