KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELEKTROKONTAKT

je regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2008 organizujeme v rôznych mestách stredoslovenského regiónu. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

9. 4. 2019

Picture

Registrácia poslucháčov

07:30 - 08:15
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:15 - 08:30
Picture

Nová norma na ochranu pred úrazom
z roku 2018 vo väzbe na normy
na inštalácie nízkeho napätia


JUDr. Zbyněk Urban, revízny technik EZ-E2A, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

Anotácia:
V januári 2018 bola vydaná posledná verzia ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, na ktorú je zameraná táto prednáška. Norma používa terminológiu zavedenú IEC 61140 a jej českú verziu ČSN EN 61140, ktorá zodpovedá STN EN 61140: jún 2018 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia. V texte je tiež pomerné porovnanie s STN 33 2000-4-41 (Marec 2019), ktorá bola až do posledného vydania zavedená v anglickom jazyku. ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 rešpektuje aj úpravy, ktoré vyplynuli zo zmien celkovej koncepcie v požiadavkách na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ako sú vyjadrené základnou normou bezpečnosti IEC 61140. Zmeny sa dotýkajú najmä určovania vonkajších vplyvov a priestorov (ČSN/STN 33 2000-5-51 ed. 3) z hľadiska úrazu elektrickým prúdom. Ďalej sa jedná o používanie prúdových chráničov vo vnútorných rozvodoch (ČSN/STN 33 2130 ed. 3), v inštaláciách svetelných a zásuvkových obvodoch. Nové požiadavky na prúdové chrániče sa premietajú do noriem na bytové rozvodnice a rozvádzače pre staveniská a demolácie (súbor ČSN/STN 61439). Nové ustanovenia o ochrane pred úrazom sa premietajú aj do noriem pro jednoúčelové zariadenia (súbor ČSN/STN 33 2000 časť 7) napr. staveniská a demolácie, parkoviská karavanov, poľnohospodárskych a záhradkárskych zariadení a niektorých ďalších.

08:30 - 09:30
Picture

Rozvádzače - postrehy z ich výroby a ich umiestňovania

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 SÚTN Bratislava

Anotácia:
Čo všetko má obsahovať v súčasnosti vyrobený rozvádzač, aké doklady treba k nemu poskytnúť, kde všade ho možno umiestňovať. Príklady nesprávneho vyhotovenia rozvádzača.

09:35 - 10:30
Picture

Engineering Base a možnosti generovania dokumentácie

Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

10:35 - 10:45
Picture

Prestávka

10:45 - 11:15
Picture

Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD)
od návrhu cez montáž a následných kontrol a meranie SPD až po odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD) v súlade s platnými normami (STN) a dokumentáciou výrobcov zariadení


Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

Anotácia:
V dnešnej dobe stúpajú nároky jednak na bezpečnosť elektrických zariadení ale tiež aj na spoľahlivosť a bezporuchovosť pripojených zariadení na elektrickú inštaláciu. Tieto požiadavky sú potom stanovené v technických normách, ktoré sa prostredníctvom zákonov a vyhlášok stávajú záväznými, hoci z pohľadu zákona číslo 60/2018 Z.z. je dodržovanie STN dobrovoľné. Aby boli splnené požiadavky noriem, zákonov a vyhlášok, musí byť vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) najskôr správne navrhnutá (naprojektovaná), potom správne nainštalovaná a počas používania pravidelne kontrolovaná, meraná a tiež jej musí byť venovaná patričná pozornosť pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok ako východiskových, tak aj periodických v súlade s STN 33 2000 – 6: 2018. Cieľom tejto prednášky je odovzdanie základných a ucelených informácií k tejto problematike širokej verejnosti a to nielen z odboru elektro. Prednáška v žiadnom prípade nenahrádza štúdium platných noriem (STN a STN EN), zákonov a vyhlášok.

11:15 - 12:30
Picture

Obed

12:30 - 13:30
Picture

Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6:2018

Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s.

Anotácia:
Odborná prehliadka a odborná skúška je vlastne splnenie všetkých opatrení, ktorými sa kontroluje súlad elektrickej inštalácie s príslušnými požiadavkami STN 33 2000... Ide vlastne o kontrolu elektrickej inštalácie počas montáže, po ukončení montážnych prác a o opakované prehliadky a skúšky jestvujúcich elektrických inštalácií. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik vyhlasuje, že inštalácia zodpovedá súboru STN 33 2000..., v rozsahu zákona 124/2006 Z.z. a vyhlášky 508/2009 Z.z. Cieľom tejto prednášky je priblížiť postup odbornej prehliadky a odbornej skúšky podľa STN 33 2000-6:2018.

Osnova:
* Požiadavky na východiskovú revíziu a periodickú revíziu elektrickej inštalácie

* Východisková odborná prehliadka a odborná skúška

* Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška

* Skúšanie, meranie, preverenie účinnosti opatrení, funkčné skúšky

* Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia

* Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok

13:30 - 14:30
Picture

Bezpečnostné požiadavky na elektrickú inštaláciu v domoch pre komerciu
a bývanie


Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika<

Anotácia:
Vývoj požiadaviek na komfort užívateľov priestorov na bývanie aj priestorov na podnikateľskú činnosť v domoch s kombinovaným užitím so sebou nesie tiež nové požiadavky na elektrickú inštaláciu, od rozvodov pre informatiku, cez rozvody signalizačných, oznamovacích, meracích a regulačných obvodov až po silovú inštaláciu. Všetky tieto inštalácie musia fungovať vo vzájomnej spolupráci, bez ovplyvňovania. Jedná sa o systémy v definícii HBES/BACS.

14:35 - 15:35
Picture

Tombola, záver konferencie

15:35 - 15:45
Máte otázky k jednotlivým prednáškam, ktoré Vás zaujímajú a hľadáte na ne odpovede?
Využite možnosť zadávať otázky počas našich konferencií cez aplikáciu na www.sli.do   
a do poľa zadajte

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
  9. apríl 2019
  HOLIDAY INN ŽILINA****, Športová 2, 010 01 Žilina

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 3. 2019
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 3. 2019 prevodom alebo na mieste.
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich friem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi a so vstupenkou.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
www.elektromanagement.sk
  B) zaslaním objednávky na mail:
objednavky@elektromanagement.sk
  C) poštou na adresu:
Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra
5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
- najneskôr do 6. 4. 2019 alebo do naplnenia kapacity
6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH:
 - medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom.
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe
vyplneného formulára na:www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku 
vo výške 100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka uhradiť dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu pošle prístup na elektronický zborník prednášok.
1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov 
  a zariadení.
2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie 
  prierezu vodičov a ďalšie.
3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.
Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 10.04.2018 / Žilina

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.