KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELEKTROKONTAKT

je regionálne stretnutie elektrotechnikov stredoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2008 organizujeme v rôznych mestách stredoslovenského regiónu. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a softvéru pre projektantov.

10.4.2018

 

Picture

Prezentácia účastníkov

07:45 - 08:30
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:30 - 08:45
Picture

Montáž a revízie stožiarových trafostaníc

Diskusia

Miroslav Hutyra, inšpektor EZ, Technická inšpekcia a.s.

08:45 - 10:00
Picture

Projektovanie a inštalácia prepäťových ochrán KIWA v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím

Ing. Daniel Sidun, konateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

10:00 - 10:45
Picture

Prestávka

10:45 - 11:15
Picture

Základy pre návrh vnútorného systému ochrany proti prepätiu (SPD) v súlade s STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000- 4-443: 2017 (povinnosť inštalácie prepäťových ochrán) s odkazom na novú normu STN 33 2000-6: 2017 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 6: Revízia (norma v anglickom jazyku)

Diskusia

Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

11:15 - 12:30
Picture

Obed

12:30 - 13:30
Picture

Čo má obsahovať správny projekt bleskozvodu podľa STN EN 62305 a ako k tomu prispieť

Diskusia

Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

13:30 - 14:45
Picture

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa technickej normy STN 33 2000-4-41: 2007 - aplikácia v praxi s nadväznosťou na novú pripravovanú STN 33 2000-4-41

Diskusia

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom SÚTN Bratislava

14:45 - 16:00
Picture

Tombola, záver konferencie

16:00 - 16:15

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

50 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 26. 3. 2018
55 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 27. 3. 2018 a pri platbe na mieste (v hotovosti, platobnou  kartou)

V cene sú zahrnuté:

 • náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • zborník prednášok na USB
 • katalógy vystavujúcich firiem
 • občerstvenie a obed
 • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Úhrada účastníckeho poplatku:

Pri vybranej platbe prevodom Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.
Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: Č. ú.: 5030309159/0900
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

3. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) elektronickou prihláškou tu…
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail office@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

4. Termín pre prihlásenie sa je najneskôr do 6. 4. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

5. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie prierezu vodičov a ďalšie.

3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 10.04.2018 / Žilina

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.