KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

PROJEKTANTI

Prvý ročník tejto konferencie sa konal v roku 2011 v Piešťanoch. Odvtedy sa konferencia presunula do krásneho prostredia Nízkych Tatier a získala si obľubu najmä medzi elektroprojektantami, ktorým je primárne určená. Po dvoch dňoch nabitých prednáškami nasleduje exkurzia. Medzi poslucháčmi, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie v minulosti, boli pracovníci napr. týchto spoločnostíAdifex, AP Systems, ART-Ex, BEZ Transformátory, BONUL, Continental Matador Rubber, Datatherm, eltecor, ELTEK Slovakia, EMU projekt, ENERGOMONT, ERMONT Bratislava, EUB, EUROLUX LIGHTING, eustream, FELS, Iglu projekt, Intervis, M&M Profipol, Ministerstvo obrany SR, NAFTA, PIO KERAMOPROJEKT, Power Energo, PPA Energo, ProCS, Prysmian Kablo, PZK, SAG Elektrovod, Siemens, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVNAFT, Towercom, TRELLIS, Van Doren Engineers Slovakia, Vodohospodárska výstavba a mnoho ďalších živnostníkov.

UTOROK, 23.10.2018

Picture

Prezentácia účastníkov vo Wellness hoteli Grand Jasná, ubytovanie

08:00 - 10:00
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

10:00 - 10:15
Picture

Izolovaný bleskozvod a jeho použitie:
1) Detailný výpočet dostatočnej vzdialenosti
2) Požiadavky normy IEC TS 62561-8
3) Systémové použitie vysokonapäťových vodičov a ochrana pred dotykovým napätím

Ing. Jozef Daňo,obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

10:15 – 11:15
Picture

Ochrana pred účinkami blesku - uzemňovacia sústava
- základné požiadavky na uzemňovaciu sústavu
- spôsoby opráv a zriaďovanie nových uzemňovacích sústav pri existujúcich objektoch

Anotácia:
Prednáška je zameraná na podrobné vysvetlenie požiadaviek na vyhotovenie uzemňovacej sústavy. Zameraná je hlavne na spôsoby kontroly a overovanie funkčnosti uzemňovacích sústav na existujúcich objektoch a spôsoby opráv a zriaďovanie nových uzemňovacích sústav pri existujúcich objektoch pomocou hĺbkových uzemňovačov. Prezentované budú tiež možnosti zriaďovania uzemňovacích sústav v mestách a priemyselných areáloch pomocou hĺbkových uzemňovačov kde sa v okolí existujúceho objektu nachádzajú spevnené plochy. Veľká časť prednášky sa bude venovať aj hlavným príčinám korózie a spôsobom ako ju významne eliminovať. Na fotografiách uvidia poslucháči uzemňovacie materiály a ich poškodenie po niekoľkoročnej inštalácii v zemi z reálnych objektov.

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC

11:15 – 12:15
Picture

Obed

12:15 – 13:15
Picture

Ochrana objektov pred bleskom s nebezpečenstvom výbuchu

Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 Nízkonapäťové elektroinštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR, člen klubu ILPC

13:15 – 14:15
Picture

Workshop: Ukážky zdrojov UPS v elektrických inštaláciách
Zabezpečuje Ing. Peter Švolik, systémový inžinier A2B, s.r.o.
- Praktická ukážka zdroja UPS v el. inštaláciách
- Aktivácia a zapojenie núdzových tlačidiel TOTAL STOP/ CENTRAL STOP
- Energy share v zásuvke
- Prepínač sietí názorné ukážky
- Príklady zapojenia UPS
- Porovnanie prepínačov

Prezentácia elektromobilu TESLA Zabezpečuje PhDr. Jiří Vlk, zakladateľ ekologickej firmy Green Victory Capital, najúspešnejší česko-slovenský a európsky elektromobilista

Prestávka na kávu a diskusiu s vystavovateľmi

14:15 – 15:00
Picture

Legislatíva a normy v projektovaní – bezpečné elektrické zariadenia

Anotácia:
Príspevok je zameraný na projekty elektrických inštalácií, ktoré sú prakticky súčasťou každej budovy. Jedná sa o činnosť náročnú a zložitú, pretože zahŕňa väzbu na stavebný zákon a s ním súvisiacu legislatívu a ďalej na ostatné technické zariadenia budov. Z hľadiska bezpečnosti a odstraňovania rizík ide o ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred hmotnými škodami – predovšetkým požiarmi a konkrétne o otázky osvetlenia, vetrania, prístup k zásadným ovládacím prvkom, prípadne riešenia únikových ciest a zachovanie prevádzky počas mimoriadnej situácie.

JUDr. Zbyněk Urban, člen Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri ÚNMZ ČR

15:00 - 16:00
Picture

Revízna správa po 1. júli 2019 v praxi projektanta, prevádzkovateľa či investora elektrických zariadení. Niektoré spôsoby odstraňovania či minimalizácie rizík vyplývajúcich z tejto praxe.

Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika a revízny technik, člen TNK 22 Elektrotechnické predpisy pri ÚNMS, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR

16:00 – 17:00
Picture

Voľná diskusia s odborníkmi
Diskutujúci: p. Marcel Čatloš, Ing. Jozef Daňo, Ing. František Gilian, Ing. Jan Krejčí, p. Jiří Kroupa, Ing. Ján Meravý, Ing. Edmund Pantůček, p. Radoslav Rieger, JUDr. Zbyněk Urban, Ing. Miloslav Valena

17:00 – 18:00
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Wellness hotela Grand Jasná

18:00 – 22:00
Picture

Večera a spoločenský program (raut, živá hudba, prekvapenie)

19:00 – 22:00

STREDA, 24.10.2018

Picture

Raňajky

07:00 - 09:00
Picture

Hlavné zásady pri projektovaní vnútornej ochrany pred bleskom, ochrany zariadení pred prepätím v súlade so súborom noriem STN 62305: 2012; 2013, STN 33 2000-5-534: 2017; STN 33 2000-4-443: 2017 – metóda posudzovania rizík (CRL) a to všetko s ohľadom na zodpovednosť za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie z pohľadu STN 33 2000-6: 2017.

Anotácia:
Prepätie? Vnútorná ochrana pred bleskom? S akým impulzným prúdom musíme počítať u jednotlivých hladín LPL a aký tomu zodpovedá systém ochrany LPS? Aké sú príčiny poškodenia (S1 - S4) vyplývajúce z miesta úderu? Aké základné typy poškodenia nám môže spôsobiť blesk (D1 - D3) a aké straty (L1 - L4) nám hrozia? Aké parametre musí mať SPD T1 a kam tie umiestniť, akými prierezmi vodičov pripojiť, ako a kedy SPD predistiť? Musím spraviť návrh SPD - povinnosť či odporúčanie? Nielen na tieto otázky je zameraná táto prednáška, ktorá tvorí ucelený a zrozumiteľný celok návrhu vnútornej ochrany pred bleskom, je sprievodcom touto problematikou, ale zároveň upozorňuje na skutočnosť, že Vám nenahrádza nutnosť oboznámenia sa s vyššie citovanými normami, pretože projektant je z pohľadu novej normy na revízie STN 33 2000-6: 2017 plne zodpovedný za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie a že táto bola vyhotovená v súlade s IEC 60364, čo potvrdzuje svojím podpisom. Napadá Vám myšlienka „... prečo tieto informácie? Ja predsa používam softvér na výpočet rizík…“. Áno, softvér je softvér, ale bez základných znalostí o tejto problematike nemožno tento softvér „nakŕmiť“ a nevyrieši za vás ďalšie nevyhnutné úkony pri projektovaní.

Radoslav Rieger, revízny technik EZ – E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

09:00 - 10:00
Picture

Generovanie dokumentácie a efektívne riešenia obvyklých situácií v elektroprojekcii
Anotácia: Praktická ukážka generovania elektrotechnickej dokumentácie a možnosti efektívnej realizácie zmien. Sledovanie histórie zmien, tvorba jednotlivých revízií a ich porovnanie.

Matúš Babinec, obchodno-technický manažér TECHNODAT Elektro s.r.o.

10:00 – 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 11:00
Picture

Ako sa dajú chrániť LED svietidlá verejného osvetlenia proti prepätiu. Aktualizácia poznatkov z vykonaných skúšok o prepäťových ochranách pre LED svietidlá a technické špecifikácie pre projektantov v praxi.

Anotácia:
Aké sú požiadavky pri dimenzovaní prepäťových ochrán pri obnove verejného osvetlenia pre LED svietidlá a na čo si dávať pozor pri navrhovaní, príprave a realizácii projektov verejného osvetlenia z pohľadu prepätia? Ako ochrániť rozvádzače verejného osvetlenia RVO.

Ing. Jozef Černička, CSc., hlavný vývojár a zakladateľ spoločnosti KIWA sk, s.r.o.

11:00 – 11:45
Picture

Obed

11:45 - 12:45
Picture

Trendy vo vývoji a stavbe distribučných rozvádzačov a rozvádzačov do elektrických prípojok. Nové pripravované STN v oblasti elektrických predpisov.

Marcel Čatloš, vedúci manažér obchodu HASMA s.r.o., člen TK 43 Elektroenergetika a TK 84 Nízkonapäťové inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri ÚNMS SR

13:00 - 14:00
Picture

Ochrana prístrojov na konštrukciu strojov

Anotácia:
Cieľom je ukázať projektantom a konštruktérom možnosti ako sa dá maximalizovať dostupnosť zariadenia. Trendy v oblasti prístrojového istenia, ukázať možnosti pre každú požiadavku v rámci portfólia ochranných prístrojov: od jednoduchej poistky až po komplexné riešenie ochrán so zahrnutím prepäťových ochrán. Ukážka aplikačných riešení v rámci komplexného reťazca prístrojovej ochrany, napájacích systémov, zálohovania po úroveň najužších prepäťových ochrán pre 24 V automatizačné systémy.

Ján Kadlečík, produktový manažér Phoenix Contact, s.r.o.

13:45 – 14:45
Picture

Prestávka

14:45 - 15:15
Picture

Prúdové chrániče, vplyv moderných spotrebičov na ich chovanie a moderné typy chráničov

Ing. Jan Krejčí, vedúci technickej kancelárie OEZ s.r.o., člen normalizačných komisií úradu ÚMNZ: TNK 130, TNK 22, TNK 40

15:15 - 16:00
Picture

Dopady zákona o technickej normalizácii na oblasť elektrotechniky a energetiky

Anotácia:
Cieľom príspevku je oboznámiť odbornú elektrotechnickú verejnosť s novým zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a s niektorými skutočnosťami vyplývajúcimi z ustanovení zákona, ktoré sa dotýkajú používania technických noriem napr. pri navrhovaní a realizácii elektrických zariadení.

Ing. František Gilian, generálny sekretár APPO SR, podpredseda výboru pre normalizáciu v elektrotechnickej oblasti v RTN, držiteľ osvedčenia Expert požiarnej ochrany, audítor požiarnych konštrukcií

16:00 – 16:45
Picture

Tombola, ukončenie oficiálnej časti konferencie

16:45 – 17:00
Picture

Osobné voľno, možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Wellness hotela Grand Jasná

17:00 – 22:00
Picture

Večera

18:30 – 19:30
Picture

Cesta okolo sveta elektromobilom za 80 dní (prednáška a diskusia)
PhDr. Jiří Vlk, zakladateľ ekologickej firmy Green Victory Capital, najúspešnejší česko-slovenský a európsky elektromobilista, kapitán českej reprezentácie pre medzinárodné preteky elektromobilov, v roku 2016 majster sveta so zápisom do Guinnessovej knihy rekordov za historicky najrýchlejší objazd planéty elektromobilom

19:30 – 21:30

ŠTVRTOK, 25.10.2018

Picture

Raňajky

07:30 – 08:30
Picture

Odborná exkurzia vo výrobnom závode KIA MOTORS Slovakia v Tepličke nad Váhom
Kia Motors Slovakia s.r.o., výrobný závod v Tepličke nad Váhom bol spustený do prevádzky na prelome rokov 2005-2006. Pri maximálnom využití výrobnej kapacity vyrába 350.000 automobilov ročne. V rámci odbornej exkurzie navštívime karosáreň, kde pracuje v plne automatizovanom režime 354 robotických jednotiek, ktoré zabezpečujú nielen zváranie, tmelenie, ale aj manipuláciu s panelmi. Ďalej sa presunieme do motorárne a prehliadku ukončíme v montážnej hale, kde dochádza k finalizácii všetkých typov automobilov.

08:30 – 14:30
Picture

Návrat k Wellness Hotelu Grand Jasná, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

14:30

1. Účastnícky poplatok (uvedené ceny sú s DPH):

120 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku do 10. 10. 2018
130 € / osoba pri prihlásení sa a úhrade účastníckeho poplatku od 11. 10. 2018 a pri platbe na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

V cene sú zahrnuté:

 • náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • zborník prednášok na USB
 • katalógy vystavujúcich firiem
 • občerstvenie a obed 23.10, 24.10
 • osvedčenie o absolvovaní konferencie

2. Poplatok za ubytovanie v  GRAND HOTELI JASNÁ****:

(v cene ubytovania je mestská daň, raňajky a trojchodová večera, jednorazový vstup do wellness)

 • Jednolôžková izba    77 € / osoba / noc
 • Dvojlôžková izba      49 € / osoba / noc

Odborná exkurzia  30 € / osoba (v cene je zahrnutá doprava, obed a náklady spojené s exkurziou)

Raut 23. 10. 2018                                                  ZDARMA

Wellness pre ubytovaných účastníkov        ZDARMA

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH

3. Úhrada účastníckeho poplatku:

Podľa zvoleného spôsobu úhrady Vám na Váš email uvedený v objednávke bude zaslaná potvrdená objednávka s údajmi pre platbu.

Možnosti úhrady:

a) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
Názov účtu: Elektro Management, s.r.o
IČO: 46701958
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky

b) platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány:

c) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. Prihlásiť na konferenciu sa môžete:

a) zakúpením vstupenky v eshope tu…
b) telefonicky na tel. čísle: +421 905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail objednavky@elektromanagement.sk
d) poštou na adresu:

Elektro Management, s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

5. Termín pre zakúpenie vstupeniek je najneskôr do 18. 10. 2018

Po tomto termíne je možné sa prihlásiť výhradne po telefonickom dohovore na čísle +421 905 211 728 (Ing. Michal Hála).

6. Zaslanie záväznej prihlášky

Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. a odberateľom. Po obdržaní záväznej prihlášky môže odberateľ do 14 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky odstúpiť na základe formulára (najneskôr do 5 dní pred začatím konferencie), pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka (v tomto prípade nám prosím vopred oznámte zmenu), alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje sú spracovávané v súlade so zásadami spracovávania osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení
 1. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi
 • Diskutovať s Vami radi budú: p. Marcel Čatloš, Ing. Jozef Daňo, Ing. František Gilian, Ing. Jan Krejčí, p. Jiří Kroupa, Ing. Ján Meravý,  Ing. Edmund Pantůček, p. Radoslav Rieger, JUDr. Zbyněk Urban, Ing. Miloslav Valena a ďalší…
 1. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov
 1. Workshop: Ukážky zdrojov UPS v elektrických inštaláciách
  Zabezpečuje Ing. Peter Švolik, systémový inžinier A2B, s.r.o
 1. Prezentácia elektromobilu TESLA model S P85D 2015
  Zabezpečuje PhDr. Jiří Vlk, zakladateľ ekologickej firmy Green Victory Capital,najúspešnejší česko-slovenský a európsky elektromobilista
 1. Odborná exkurzia vo výrobnom závode KIA MOTORS Slovakia v Tepličke nad Váhom
 1. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných služieb hotela Grand Jasná****:
 • Interiérový relaxačný bazén s masážnymi tryskami
 • Relaxačná miestnosť
 • Exteriérové vírivky
 • Vonkajšie ochladzujúce jazierko
 • Exteriérové sauny
 • Saunový svet: fínska sauna, soľná parná sauna, parná sauna, 2 vonkajšie fínske sauny, vonkajšia infra sauna
Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 23-25.10.2018 / Nízke Tatry

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.