KONFERENCIE

Naša spoločnosť organizuje dlhoročne obľúbené odborné konferencie pre oblasť elektro, ktoré sú známe pod názvami ELEKTROTECELEKTROKONTAKTELECTRONELTECH SKPROJEKTANTI a Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska.

 • Prednášky sú zamerané na aktuálne trendy a postupy v oblasti elektroprojekcie, revízií, elektromontáží a údržby.
 • Prednášajú najlepší česko-slovenskí lektori, ktorí pôsobia na našich univerzitách, v radoch technickej inšpekcie, sú uznávanými súdnymi znalcami, či členmi normalizačných organizácií a technických komisií.
 • Prostredníctvom výstaviek sa prezentujú desiatky zástupcov domácich a zahraničných výrobcov, dovozcov a distribútorov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, komponentov a náradia pre elektrotechniku, projekčného softvéru a odbornej literatúry.
 • Počas viacdňových konferencií sa môžete zúčastniť exkurzií do priestorov rôznych typov elektrární a rozvodní (PVE Čierny Váh, PVE Liptovská Mara, JE Jaslovské Bohunice, paroplyn Malženice).

Naším cieľom je starať sa nielen o Vaše odborné vzdelávanie, ale aj o Vaše pohodlie a priateľskú atmosféru, aby ste sa s nami dobre cítili.

 • Budete mať zabezpečený vystavovateľský priestor (jedálenský stôl, stoličky, el. prípojka 230V)
 • Budete si môcť umiestniť firemné roll-up bannery v priestoroch konania konferencie
 • Zabezpečíme občerstvenie pre prítomných zástupcov Vašej spoločnosti
 • Bezplatný vstup na raut pre 1 osobu (u viacdňových konferencií)
 • Ako partner konferencie získate navyše uvedenie Vášho loga na tlačených a elektronických pozvánkach, priestor na prezentáciu v zborníku prednášok
 • Dostanete navyše priestor na odbornú prednášku v rozsahu 45-60 minút, budete môcť využiť možnosť vloženia firemných propagačných materiálov do kongresových tašiek pre účastníkov konferencie, automaticky získate prezenčnú listinu účastníkov
 • Okrem väčšieho vystavovateľského priestoru, propagácie Vášho loga na pozvánkach, väčšieho priestoru v zborníku prednášok a viac času na Vaše odborné prednášky, bude práve Vašej spoločnosti a novinkám, ktoré na konferencii budete prezentovať, venovaný jeden newsletterpozývajúci na konferenciu
 • Každý poslucháč dostane pri registrácii tašku s Vašimi firemnými propagačnými materiálmi, konferenciu budete spolu s organizátorom zahajovať a hneď v úvode predstavíte Vašu spoločnosť pred všetkými poslucháčmi
Loading Udalosti
 • Táto udalosť sa už uskutočnila.

ELEKTROTEC

je regionálne stretnutie elektrotechnikov západoslovenského regiónu, ktoré pravidelne od roku 2005 organizujeme v Košiciach, posledné roky taktiež v Bratislave. Konferencia je určená všetkým revíznym technikom, projektantom, pracovníkom elektroúdržby a pracovníkom zodpovedným za výrobu, prevádzku a údržbu elektrických prvkov a zariadení, záujemcom o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve. Konferencie sa pravidelne zúčastňuje aj niekoľko desiatok významných výrobcov a dodávateľov meracej techniky, elektroinštalačného materiálu, elektronáradia a projekčného softvéru.

6. 2. 2019

Picture

Prezentácia poslucháčov

07:30 - 08:30
Picture

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor

08:30 - 08:45
Picture

Nedostatky pri výrobe rozvádzačov v súčasnosti z pohľadu súdneho znalca

Ing. Ján Meravý, , súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, certifikovaný elektrotechnik špecialista na projekty VTZ E, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. A a B

Anotácia:
Výrobu rozvádzačov a rozvodníc na Slovensku môže robiť prakticky každý elektrikár. Vyrobiť v súčasnosti rozvádzač je na prvý pohľad jednoduché. Vyrobiť ale dobrý rozvádzač za optimálnu cenu už nie je tak jednoduché. Je treba vedieť a dodržiavať určité zásady a k vyrobenému rozvádzaču predložiť požadované doklady ako sú výrobný štítok, EÚ vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, predpisy pre montáž a prevádzku rozvádzača. Vyrobený rozvádzač musí byť označený typom, výstražnou značkou a pod. V praxi to ale tak často nebýva. Na nedostatky pri výrobe a montáži rozvádzačov bude zameraná táto prednáška z praxe súdneho znalca.

08:45 - 09:45
Picture

Aktuálne trendy v záložnom napájaní – Dostupnosť napájania bez výpadkov a iných porúch

Ing. Tibor Ciller, konateľ a riaditeľ spoločnosti Applipower, s.r.o.

Anotácia:
Oboznámenie sa s aktuálnymi technologickými možnosťami zabezpečenia -dostupnosti napájania - Ukážky z reálnych inštalácií - Najčastejšie nedostatky projektov v časti záložného napájania, ich vplyv na investičné a prevádzkové náklady

09:45 - 10:20
Picture

Prestávka

10:20 - 11:00
Picture

Čo možno nevieme o výťahoch a zdvíhacích zariadeniach

Štefan Fábry, revízny technik EZ a zdvíhacích zariadení

Anotácia:
Lektor pracuje v oblasti revízie výťahov a zdvíhacích zariadení viac ako 40 rokov. Vo svojom príspevku sa zameria na rozdelenie výťahov a zdvíhacích zariadení. Ukáže z čoho pozostáva výťah, aké bezpečnostné prvky obsahuje. Ukáže aké nebezpečenstvo hrozí osobám, ak nie je výťah a zdvíhacie zariadenie pravidelne udržiavané a kontrolované. Zameria sa na elektrickú inštaláciu výťahu v minulosti a v súčasnosti. Popíše niektoré prípady havárií výťahov s rozborom príčin ich havárie.

11:00 - 12:00
Picture

Obed

12:00 - 13:15
Picture

Problematika revízií elektrických spotrebičov (STN 331610: 2002), ručného náradia (STN 331600: 1996) a odborná prehliadka a odborná skúška elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu

Anotácia:
Je verejne známe, že dodržiavanie SLOVENSKEJ TECHNICKEJ NORMY je dobrovoľné, tak prečo vykonávať revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov? Kto môže vykonávať tieto revízie z pohľadu vyhlášky č. 398/2013 Z.z? Aké sú metódy meraní, akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri voľbe metódy meraní? Čo ovplyvňuje termíny týchto revízií? Aké ďalšie úkony sa vykonávajú pri tejto činnosti? Aký doklad musíme vyhotoviť po skončení tejto činnosti? Existujú softvéry pre zjednodušenie administratívy a postupu meraní? Aký bude rozdiel v úkonoch pri vykonávaní východiskových a periodických OP a OS elektrických inštalácií opatrených vnútornou ochranou proti prepätiu (SPD)? Nielen na tieto otázky bude zameraná táto prednáška, ktorá tvorí ucelený prehľad informácií nielen z pohľadu platných noriem, ale tiež vychádza z praxe revízneho technika elektrických zariadení a tým bude zaiste prínosom všetkým pracovníkom nielen s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Radoslav Rieger, revízny technik EZ-E2A, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.

13:15 - 14:45
Picture

Tombola, záver konferencie

15:45 - 16:00
Picture

Požiadavky na uzemňovaciu sústavu podľa STN EN 62305-3 pre účely ochrany pred účinkami blesku. Návrh, zriaďovanie, opravy, rekonštrukcie a ochrana pred koróziou.

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SÖHNE pre Slovensko, člen klubu ILPC
Rudolf Štober,projektant elektro, člen klubu ILPC
Gabriel Krescanko, projektant elektro, člen klubu ILPC

14:45 - 16:00
Máte otázky k jednotlivým prednáškam, ktoré Vás zaujímajú a hľadáte na ne odpovede?
 Využite možnosť zadávať otázky počas našich konferencií cez aplikáciu na www.sli.do    a do poľa zadajte

1. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIÍ:
  6. február 2019
  Hotel Bratislava****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

2. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):
50 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 25. 1. 2019
55 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 26. 1. 2019 prevodom alebo na mieste.
V cene sú zahrnuté:
∙ náklady spojené s usporiadaním konferencie
∙ elektronický zborník prednášok
∙ katalógy vystavujúcich friem
∙ občerstvenie a obed
∙ osvedčenie o absolvovaní konferencie
3. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Po zakúpení vstupenky v e-shope Vám príde na vyplnený email objednávka, s údajmi na úhradu.
Pred konferenciou Vám príde email s organizačnými pokynmi a so vstupenkou.
Možnosti úhrady:
A) prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo objednávky
B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány
C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

4. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:
  A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na:
www.elektromanagement.sk
  B) zaslaním objednávky na mail:
objednavky@elektromanagement.sk
  C) poštou na adresu:
Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra
5. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
- najneskôr do 2. 2. 2019 alebo do naplnenia kapacity
6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH:
 - medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom.
Po obdržaní záväznej objednávky a jej úhrade pred konferenciou môže odstúpiť iba na základe
vyplneného formulára na:www.elektromanagement.sk/refundacia
Pri refundácii do 14 dní pred konferenciou bude refundovaná čiastka z účastníckeho poplatku 
vo výške 100%, 10 dní pred konferenciou 75% a do 7 dní 50%.
Pri neuplatnení práva vzniká povinnosť účastníka uhradiť dodávateľovi objednané služby.
V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu pošle prístup na elektronický zborník prednášok.
1. Výstavky: prezentácia domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov 
  a zariadení.
2. Predaj novej odbornej literatúry, univerzálnych kľúčov na rozvádzačové skrine, mierok na meranie 
  prierezu vodičov a ďalšie.
3. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi.

Ak máte problémy s rozbaľovaním súborov .rar alebo prehrávaním videa, navštívte www.elektromanagement.sk/download
Prihlásiť sa na konferenciu

Deň a miesto konferencie: 06.02.2018 / Bratislava (Hotel Bratislava****)

Dôležité! Elektronické prihlášky prijímame do 02.02.2018 pre Bratislavu. Po tomto termíne je nutné nás telefonicky kontaktovať na 0905 211 728.

Prajete si dostávať informácie o aktuálnych seminároch a konferenciách?

Vyplňte prosím vašu e-mailovú adresu.