OTÁZKY A ODPOVEDE

Prinášame vám postupne odpovede na niektoré z otázok poslucháčov, ktoré ste kládli našim lektorom počas posledných konferencií prostredníctvom aplikácie sli.do.

Otázka 1: Kedy je potrebné urobiť kusovú skúšku na existujúci rozvádzač, ktorý bol doplnený o nové komponenty?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Pokiaľ bol rozvádzač doplnený o nové prvky (teda nie výmenou pôvodných prvkov za identické prvky), je treba vypracovať na to technickú dokumentáciu, urobiť kusovú skúšku a vymeniť pôvodný výrobný štítok za nový.

 Otázka 2: Pečiatka a podpis revíznej správy by mal byť na prednej strane, na poslednej, alebo na každej strane?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Podpis revízneho technika do revíznej správy sa dáva výlučne na prednú stranu. Pečiatka sa podľa vyhl.č.508/2009 Z.z. už nevyžaduje. Na zadnú stranu sa podpis obyčajne nedáva, lebo na prednej strane sa udáva počet strán vypracovanej revíznej správy. Každá strana revíznej správy by mala v záhlaví obsahovať:

  – názov predmetného objektu,

  – meno revízneho technika,

  – číslo strany

  – hlavičku v ktorej je popis predmetného zariadenia, daná miestnosť, druh vedenia, istenie,     namerané hodnoty, popis zisteného nedostatku a jeho rozpor s príslušným predpisom, normou.

Na prednej strane musí byť jednoznačne uvedené, či je (alebo nie je) daná elektrická inštalácia spôsobilá bezpečnej prevádzky. Uvádzať na prednej strane, že celkový posudok elektrickej inštalácie sa nachádza na strane x-y nie je správne. Podpis revízneho technika na každej strane revíznej správy je nezmysel.

 Otázka 3: Akým spôsobom ja ako projektant mám vedieť, že mnou navrhnuté vnútorné ochrany proti prepätiu  (SPD) sú v koordinácii? Žiadna norma nešpecifikuje, čím je koordinácia zaistená.

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Koordináciu SPD určuje vždy výrobca SPD, ktorý pri výrobe a testovaní SPD musí vychádzať z normy, ktorá je určená predovšetkým výrobcom SPD a stanovuje, aké parametre musí SPD spĺňať.

Jedná sa o normu STN EN 61 643-11: 2013. Jednoducho povedané: Pri návrhu SPD navrhujte SPD iba od jedného výrobcu s využitím jeho dokumentácie, aplikačných príručiek, poprípade ich technickej podpory. Iba tak budete mať istotu, že Vami navrhnuté SPD budú v koordinácii!

  Otázka 4: Dá sa za vhodnú vývodku do výbušného prostredia považovať vývodka, ktorá nemá atex označenie? U nás sú motory s atex štítkom a obsahujú vývodky s atex aj bez neho

 Odpovedá Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika:

Skratka ATEX má pôvod v názvu “Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles” Tieto smernice ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU sú právnym predpisom o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a ich uvádzania do prevádzky. ATEX 99/92/EC je smernica EU, ktorá sa týka minimálnych požiadaviek na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vystavených riziku výbušných prostredí.  Jedná sa o prostredie, kde vznikajú zmesi plynov, pary, hmly alebo prachu, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok môžu vznietiť. Značka ATEX na elektrických komponentoch či zariadeniach musí obsahovať: značku CE, 4místné číslo Notifikovaného orgánu, ktorý vykonal certifikáciu výrobku, symbol Ex v šesťuholníku, skupinu zariadenia, kategóriu zariadenia, typ výbušnej atmosféry, elektrické zariadenia potom typ ochrany a kategóriu zariadenia podľa technickej normy a ďalej teplotnú triedu alebo číselný údaj o maximálnej povrchovej teplote v stupňoch Celzia, v kombinácii napríklad 0102 II 2 GD EEx demb IIC T6. Požiadavky na zariadenia sú pre jednotlivé druhy ochrany dané čiastkové predpisy radu noriem STN EN 60079.  Všeobecne sú vývodky skúšané a schválené podľa smernice EU 94/9/EG ATEX 100a (EN 60079-0/60079-7). Ku skúšaným vlastnostiam patrí najmä • Krytie • Odolnosť proti nárazom v chlade • Odľahčenie ťahu. Používajú sa najmä v prístrojoch, strojoch a zariadeniach s krytím zvýšenej bezpečnosti.

Vývodky bez schválenia ATEX nie je možné v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu používať. Krytie IP 5xox a IP 6xox sú základným predpokladom, nenahradzujú ATEX.

  Otázka 5: Môžete mi vysvetliť ako správne písať označenie noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii? Zo svojej praxe môžem konštatovať, že napísaná norma nemá rok vydania a to ani vo vyjadreniach inšpektorov. Je treba uvádzať  v správach aj už neplatné normy, ktoré boli pred časom zrušené?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

V technickej dokumentácii,  v revíznych správach  v protokoloch o skúškach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. Za normou však neuvedú z rozličných dôvodov jej rok vydania. Častokrát sa norma zmení, ktorá má rovnaké označenie aj rovnaký názov, ale môže sa od pôvodnej normy hodne líšiť. Aby sa dalo identifikovať, ktorú normu mal technik na mysli, je treba za ňou uviesť dvojbodku a rok jej vydania, napr. STN 33 2000-4-41: 2019, STN EN 61439-3: 2012, STN EN IEC 61851-1: 2019 a pod. Napríklad len jedna zo základných noriem STN 33 2000-4-41 bola vydaná v roku 2000, v roku 2007 a 2019.  Ďalšou častou chybou v označovaní je to, že sa uvedie napríklad: Norma STN EN 62305. Toto nie je norma, ale ide o súbor noriem (zložený zo 4 noriem, ich rok vydania je rozdielny). V danom prípade musíme uviesť – súbor noriem STN EN 62305 a roky vydania sa neuvádzajú.

Zrušené neplatné normy však nezahadzujeme, môžu sa nám hodiť, keď posudzujeme zariadenie v prevádzke, ktoré bolo dané do užívania v čase, keď tie-to normy platili a podľa nich ho hodnotíme, avšak s dodatkom v celkovom posudku, že elektrické zariadenie je spôsobilé len do doby najbližšej rekonštrukcie.  Nesmie sa zabúdať na to, že dokumentácia musí byť založená po celú dobu životnosti stavby (zariadenia) a z dokumentácie musí byť jasné, podľa akej normy ju musíme posudzovať.

 

Máte iné otázky? Napíšte nám, odpovede uverejníme v elektroporadni