OTÁZKY A ODPOVEDE

Prinášame vám postupne odpovede na niektoré z otázok poslucháčov, ktoré ste položili našim lektorom počas posledných konferencií prostredníctvom aplikácie sli.do.

Aktualizované: 02.11.2020

Otázka 20: Pri usporiadaní uzemňovačov typu A – musia byť vzájomne prepojené, alebo je možné prevádzkovať aj bez vzájomného prepojenia?

 Odpovedá Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant:

Pri uzemňovacej sústave, usporiadanie typu A podľa STN EN 62305-3, sa počíta s inštaláciou jednotlivých uzemňovačov, napr. hĺbkových uzemňovačov, s požadovanou dĺžkou v závislosti od triedy LPL (lightning protection level) a rezistivity pôdy v mieste inštalácie. Podľa článku E.5.4.3.3 „Ak je zhotovený uzemňovač usporiadania typu A, dosiahne sa potrebné vyrovnanie potenciálov pri všetkých uzemňovačoch pomocou vodičov ekvipotenciálneho pospájania a pospájania prípojníc“. Podľa článku E.6.2.5 „Ak je použitý uzemňovač usporiadania typu A ako časť LPS, prípojnice pospájania majú byť pripojené k samostatným uzemňovačom a dodatočne majú byť vzájomne spojené pomocou obvodového vodiča alebo vnútorných vodičov, ktoré tvoria čiastkový okruh“. Všeobecne môžeme povedať, že vzájomné prepojenie musí byť. Prepojením jednotlivých uzemňovačov sa však zlepší aj dostatočná vzdialenosť „s“ na jednotlivých zvodoch, nakoľko bleskový prúd, ktorý bude tiecť jednotlivými zvodmi do uzemňovacej sústavy, bude rovnomernejšie rozdelený do zvodov. Vyhotovenie prepojenia uzemňovačov typu „A“ môže byť v zemi, alebo aj na úrovni terénu.

Otázka 19: Ako je to s revíziami u nových zakúpených spotrebičoch? Majú sa okamžite revidovať? Ak nie, kto potom určí lehotu najbližšej revízie?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Pri novom spotrebiči sa posudzuje termín uvedenia do prevádzky ako prvá revízia a od tohto dátumu sa odvíja termín budúcej revízie. Pri spotrebiči triedy ochrany I odporúčam aj pri novom spotrebiči zmerať Rpe (spojitosť s ochranným obvodom), v mnohých prípadoch, najmä pri lacných rýchlovarných kanviciach hodnota nevyhovuje – výrobok vrátiť predajcovi. Počas doby záruky sa nevykonávajú prehliadky, pri ktorých sa musí vykonať rozobratie výrobku, došlo by ku strate záruky, vykonáme vonkajšiu prehliadku a meranie.
Za termíny je zodpovedný prevádzkovateľ, niektoré spoločnosti majú aj spracovaný miestny bezpečnostný prevádzkový predpis, ktorým sa môžu lehoty revízií aj skrátiť.

Otázka 18: Môžem odovzdať východiskovú revíznu správu s nedostatkami?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Správa o východiskovej revízii nesmie obsahovať žiadne nedostatky. Tieto treba spísať a odovzdať prevádzkovateľovi a až po ich odstránení mu odovzdať východiskovú revíznu správu. Ak by revízny technik zistené nedostatky vo východiskovej neuviedol a napriek tomu východiskovú správu vydal, dopúšťa sa porušenia predpisov a v prípade dokázania vzniknutej udalosti bude braný na zodpovednosť.

Otázka 17: Ako mám postupovať, keď mi nesedí schéma zapojenia pri východiskovej revízii?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Nechať prepracovať projektovú dokumentáciu podľa skutočného stavu prevedenia inštalácie. Projektant je plne zodpovedný za projektovú dokumentáciu a potvrdzuje to svojím podpisom. Montážnik má vykonať realizáciu v súlade s projektovou dokumentáciou, tiež to potvrdzuje svojím podpisom. RT pri vykonávaní východiskovej OPaOS posudzuje realizáciu, či je v súlade s projektovou dokumentáciou a či je z hľadiska bezpečnosti schopná prevádzky. Pozor, projektová dokumentácia, realizácia a posúdenie bezpečnosti musí byť v súlade s IEC 60364.

Otázka 16: Keď meriame odpor ochranného vodiča na kanvici, vždy to nevyhovuje, aký odporúčate ďalší postup?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Odpor ochranného vodiča u spotrebiča triedy ochrany I je tou najdôležitejšou hodnotou, ktorá zaistí bezpečnosť zariadenia pri jeho použití. Z praxe viem, že väčšinou zlé hodnoty sú spôsobené oxidáciou kontaktu PE v kanvici alebo základne, niekedy stačí očistiť. Ďalej mám zistené, že v niekoľkých prípadoch nové kanvice (lacnejšie typy) – priamo merané v predajni – spĺňajú normovú požiadavku Rpe ≤ 0,2Ω pri dĺžke pohyblivého prívodu do 3 metrov. Riešenie – VYRADIŤ Z PREVÁDZKY, POZOR, NIE STE OPRÁVNENÍ K ODSTRIHNUTIU ZÁSTRČKY (VIDLICE)!

Otázka 15: Prečo nemôže byt prúdový chránič ako hlavný vypínač v rozvádzači?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Vhodný prúdový chránič (RCD) je principiálne možno použiť v rozvádzači ako hlavný vypínač. V tom prípade sa odporúča menovitý vypínací prúd (reziduálny prúd) voliť nie 30 mA ale 100 mA. Pozor, prúdový chránič nemôže fungovať ako istič. V prípade, že ide o kompaktný prístroj združujúci v jednom celku chránič + istič, je ho možno použiť v rozvádzači ako hlavný vypínač. Pozor kontakty prúdového chrániča musia byť dimenzované na menovitý prúd celého obvodu!

Otázka 14: Čo všetko sa kontroluje pri týždennej kontrole zdvíhacieho zariadenia?

 Odpovedá Štefan Fábry, revízny technik zdvíhacích zariadení:

Týždenné prehliadky sa vykonávajú každý týždeň. Vykonanie a výsledok každej prehliadky s jednoznačným rozhodnutím o ďalšej použiteľnosti výťahu sa zaznamená do revíznej knihy výťahu. Účelom prehliadok je preveriť prevádzkovú spôsobilosť výťahu v nasledujúcom rozsahu:
– stav ohradenia výťahovej šachty a kabíny výťahu z dostupných miest.
– funkcia šachtových dverí a dverných uzávierok, či sa kabína nerozbehne pri neuzatvorených šachtových dverách a či sa nedajú otvoriť šachtové dvere, ak za nimi nestojí kabína výťahu.
– funkcia ovládačových kombinácií v staniciach a v kabíne.
– správne zastavenie kabíny v staniciach a otvorenie a zatvorenie šachtových dverí.
– predpísané osvetlenie nástupíšť (nákladísk), klietky výťahu, strojovne vrátane prístupu a jej riadne uzamknutie, uzatvorenie výťahového rozvádzača.
– tesnosť prevodových skríň.
– správna funkcia núdzového signálu, ovládača STOP, prípadne polohovej signalizácie.
– u obežných výťahov správna funkcia všetkých pohyblivých častí kabín a nástupíšť.
– čistota a poriadok na nástupištiach (nákladištiach), v klietke výťahu a v strojovni.

Otázka 13: Ak si prizveme rôznych odborníkov do komisie, sú potom oni zodpovední za ich časť protokolu, alebo je zodpovednosť iba na hlavnom Ing. projektu?

 Odpovedá Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant:

Ak príde k udalosti, toto budú posudzovať právnici za pomoci súdnych znalcov. Ak dôjde k ublíženiu na zdraví alebo smrti osoby na elektrickom zariadení preukázateľne z dôvodu zle určených vonkajších vplyvov, resp. protokolu, bude sa pravdepodobne skúmať ktorá časť, resp. priestor bol zle určený. Podľa môjho názoru hlavný inžinier projektu (HIP) nespracováva protokol sám, ale je v protokole určená komisia (odborníci v profesii, ktorú zastupujú), z ktorej môže konkrétny člen niesť väčšinový podiel na zle určenom vplyve alebo prostredí. Mieru zavinenia posúdi inšpektor práce alebo súd. Napríklad, ak technológ určí že v priestore danej miestnosti sa nebude nachádzať výbušné prostredie, ale v skutočnosti tam bude a dôjde k výbuchu inicializáciou od elektrického zariadenia (iskra pri zopnutí EZ), potom je zodpovedný technológ a nie projektant EZ alebo predseda komisie (zvyčajne HIP). A takto, podľa môjho názoru, by sa mala určovať miera zodpovednosti jednotlivých členov komisie a HIP za chybne vypracovaný protokol.

Otázka 12: Môže byť prívod do bytovej rozvodnice privedený najprv na SPD a potom na hlavný vypínač?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Áno, môže, v rozvádzači musí byť výstražná tabuľka: Pozor, zariadenie pod napätím pri vypnutom hlavnom vypínači. Tohoto zapojenie sa využíva, ak je na tento rozvádzač pripojený ďalší podružný rozvádzač (pred hlavným vypínačom) a SPD chráni aj druhý rozvádzač, ale pozor na vzdialenosť druhého rozvádzača od SPD. (Tieto ochranné vzdialenosti určí výrobca SPD, v STN 33 2000-5-534: 2017 je stanovená vzdialenosť 10 metrov). Hodnota uvedená v dokumentácii od výrobcu SPD je postavená nad normu.

Otázka 11: Platí osvedčenie revízneho technika aj v CZ resp. naopak?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Revízny technik VTZ E vykoná revíziu len elektrického prívodu do rozvádzača ukončenom na hlavnom vypínači.

Otázka 10: Po akú časť zdvíhacieho zariadenia môže robiť revíziu revízny technik, ktorý nemá osvedčenie pre zdvíhacie zariadenia? Po koniec hlavného prívodu v hlavnom vypínači?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Osvedčenie platí iba na území daného štátu. V ČR platí iba osvedčenie, ktoré vydáva TIČR, na Slovensku platí osvedčenie vydané Inšpekciou práce.
Slovenský RT sa môže prihlásiť v ČR na TIČR na vykonanie revíznych skúšok, ktorá mu vydá Osvedčenie, ale Český RT musí vykonať skúšky na Slovensku u OPO (Oprávnenej právnickej osoby), ktorá mu vydá zápis o úspešne vykonanej skúške, na základe ktorého mu Inšpekcia práce vydá Osvedčenie.
Je to preto tak, že len Inšpekcia práce môže Osvedčenie revíznemu technikovi v prípade hrubého porušenia predpisov odobrať, teda by mu ho mala aj vydávať. Je to logické.

Otázka 9: V komisii musí byť projektant, alebo môže komisiu tvoriť napr. revízny technik, investor, stavebný dozor?

 Odpovedá Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant:

Záleží od posudzovania jednotlivých priestorov alebo objektov. Pri novo projektovaných zariadeniach určoval prostredia (vonkajšie vplyvy) zodpovedný projektant. Vonkajšie vplyvy môže určovať aj prevádzkovateľ (pri už prevádzkovaných zariadeniach, alebo pri prevádzkovaných zariadeniach, na ktorých došlo ku zmene, napríklad zmena technológie). Všeobecne komisiu menuje písomne na podnet elektro projektanta hlavný inžinier projektu – HIP alebo riaditeľ organizácie. V komisii by mali byť predovšetkým odborníci vo svojej oblasti, teda zodpovední projektanti za profesiu, ktorú v projekte stavby zastupujú. Revízny technik, investor alebo jeho zástupca môžu byť súčasťou komisie, ďalej požiarny technik, bezpečnostný technik a pod. pri novo projektovaných zariadeniach, za predpokladu, že poznajú alebo vedia pripomienkovať, resp. posúdiť vplyvy v mieste osadenia navrhovaných zariadení. Podobne treba postupovať aj pri zmene technológie.

Otázka 8: Zaujímalo by ma, či počas periodickej OPaOS má RT kontrolovať aj stav a funkčnosť núdzového osvetlenia objektu. Čo má obsahovať výstupná správa?

 Odpovedá Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika:

Nie je všeobecný predpis, ktorý by v rámci OPaOS určoval rozsah inštalácie.
Núdzové, protipanické a únikové osvetlenie, to všetko predstavuje samostatný systém, ktorý podlieha špecifickej procedúre kontroly, merania a overenia prevádzkového stavu. Odporúča sa zaradiť systém osvetlenia do kompletu protipožiarnych a bezpečnostných opatrení. Základný rozdiel je medzi autonómnymi svietidlami s vlastným batériovým systémom a medzi svietidlami, riadenými a prevádzkovanými centrálne v rozsahu PBS. Bližšie požiadavky sú uvedené v STN EN 50172: 2005, STN EN 60598-2-22: 2016, STN 92 0203: 2013, STN EN 1838: 2014, … plus Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Všeobecne platí požiadavka:

• Denne musia byť kontrolované ukazovatele činnosti centrálneho napájania

• Raz mesačne rozsvietiť v núdzovom režime každé svietidlo a každú značku smeru tým, že sa simuluje výpadok prevádzkového napájania a skontroluje sa, či tam svietidlá sú, či sú čisté a funkčné

• Raz ročne vykonať kontrolu každého núdzového svietidla pre plnú menovitú dobu prevádzky vrátane kontroly nabíjacieho zariadenia.
Z uvedeného vyplýva, že systém núdzového, protipanického a únikového osvetlenia je kontrolovaný v špecifickom režime, nepodlieha zneniu STN 33 1500: 1990, STN 33 1610: 2002 a STN 33 2000-6-61: 2018.

Otázka 7: Aké parametre musia byť v projektovej dokumentácii o SPD udané? Ja som sa naposledy stretol iba s označením FV1.

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Ak sa jedná o realizačnú dokumentáciu a nie na prípravné konanie, stavebné povolenie, … Musí byť kompletná, vrátane uvedenia typov, projektant je zodpovedný za to, že naprojektované zvodiče budú v koordinácii (odporúčam rovnakého výrobcu SPD), nesmie chýbať ani výpočet rizík (manažérstvo rizík v súlade s STN EN 62305-2: 2013) V prípravnom konaní a pre štátne zákazky nesmie byť uvedený výrobca a názov výrobku, ale musia tam byť uvedené parametre, najmä pri type I hodnota I imp.

Otázka 6: Môže byť antoníček v sieti TNC-S? Na stĺpoch býva sústava TN-C.

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Ak je prívod do staveniskového rozvádzača (antoníčka) štvoržilový (sieť TN-C) a v rozvádzači sa táto sieť zmení na sieť TN-S, tak na výrobnom štítku podľa STN EN 61439-4: 2013 by malo byť označenie TN-C-S. Staveniskové rozvádzače vyrobené v sieti TN-C sa dnes už používať nesmú! V súčasnosti musí staveniskový rozvádzač obsahovať už prúdové chrániče, preto sieť TN-S.

Otázka 5: Kedy je potrebné urobiť kusovú skúšku na existujúci rozvádzač, ktorý bol doplnený o nové komponenty?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Pokiaľ bol rozvádzač doplnený o nové prvky (teda nie výmenou pôvodných prvkov za identické prvky), je treba vypracovať na to technickú dokumentáciu, urobiť kusovú skúšku a vymeniť pôvodný výrobný štítok za nový.

 Otázka 4: Pečiatka a podpis revíznej správy by mal byť na prednej strane, na poslednej, alebo na každej strane?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Podpis revízneho technika do revíznej správy sa dáva výlučne na prednú stranu. Pečiatka sa podľa vyhl.č.508/2009 Z.z. už nevyžaduje. Na zadnú stranu sa podpis obyčajne nedáva, lebo na prednej strane sa udáva počet strán vypracovanej revíznej správy. Každá strana revíznej správy by mala v záhlaví obsahovať:

  – názov predmetného objektu,

  – meno revízneho technika,

  – číslo strany

  – hlavičku v ktorej je popis predmetného zariadenia, daná miestnosť, druh vedenia, istenie,     namerané hodnoty, popis zisteného nedostatku a jeho rozpor s príslušným predpisom, normou.

Na prednej strane musí byť jednoznačne uvedené, či je (alebo nie je) daná elektrická inštalácia spôsobilá bezpečnej prevádzky. Uvádzať na prednej strane, že celkový posudok elektrickej inštalácie sa nachádza na strane x-y nie je správne. Podpis revízneho technika na každej strane revíznej správy je nezmysel.

 Otázka 3: Akým spôsobom ja ako projektant mám vedieť, že mnou navrhnuté vnútorné ochrany proti prepätiu  (SPD) sú v koordinácii? Žiadna norma nešpecifikuje, čím je koordinácia zaistená.

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Koordináciu SPD určuje vždy výrobca SPD, ktorý pri výrobe a testovaní SPD musí vychádzať z normy, ktorá je určená predovšetkým výrobcom SPD a stanovuje, aké parametre musí SPD spĺňať.

Jedná sa o normu STN EN 61 643-11: 2013. Jednoducho povedané: Pri návrhu SPD navrhujte SPD iba od jedného výrobcu s využitím jeho dokumentácie, aplikačných príručiek, poprípade ich technickej podpory. Iba tak budete mať istotu, že Vami navrhnuté SPD budú v koordinácii!

  Otázka 2: Dá sa za vhodnú vývodku do výbušného prostredia považovať vývodka, ktorá nemá atex označenie? U nás sú motory s atex štítkom a obsahujú vývodky s atex aj bez neho

 Odpovedá Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika:

Skratka ATEX má pôvod v názvu “Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles” Tieto smernice ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU sú právnym predpisom o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a ich uvádzania do prevádzky. ATEX 99/92/EC je smernica EU, ktorá sa týka minimálnych požiadaviek na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vystavených riziku výbušných prostredí.  Jedná sa o prostredie, kde vznikajú zmesi plynov, pary, hmly alebo prachu, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok môžu vznietiť. Značka ATEX na elektrických komponentoch či zariadeniach musí obsahovať: značku CE, 4místné číslo Notifikovaného orgánu, ktorý vykonal certifikáciu výrobku, symbol Ex v šesťuholníku, skupinu zariadenia, kategóriu zariadenia, typ výbušnej atmosféry, elektrické zariadenia potom typ ochrany a kategóriu zariadenia podľa technickej normy a ďalej teplotnú triedu alebo číselný údaj o maximálnej povrchovej teplote v stupňoch Celzia, v kombinácii napríklad 0102 II 2 GD EEx demb IIC T6. Požiadavky na zariadenia sú pre jednotlivé druhy ochrany dané čiastkové predpisy radu noriem STN EN 60079.  Všeobecne sú vývodky skúšané a schválené podľa smernice EU 94/9/EG ATEX 100a (EN 60079-0/60079-7). Ku skúšaným vlastnostiam patrí najmä • Krytie • Odolnosť proti nárazom v chlade • Odľahčenie ťahu. Používajú sa najmä v prístrojoch, strojoch a zariadeniach s krytím zvýšenej bezpečnosti.

Vývodky bez schválenia ATEX nie je možné v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu používať. Krytie IP 5xox a IP 6xox sú základným predpokladom, nenahradzujú ATEX.

  Otázka 1: Môžete mi vysvetliť ako správne písať označenie noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii? Zo svojej praxe môžem konštatovať, že napísaná norma nemá rok vydania a to ani vo vyjadreniach inšpektorov. Je treba uvádzať  v správach aj už neplatné normy, ktoré boli pred časom zrušené?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

V technickej dokumentácii,  v revíznych správach  v protokoloch o skúškach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. Za normou však neuvedú z rozličných dôvodov jej rok vydania. Častokrát sa norma zmení, ktorá má rovnaké označenie aj rovnaký názov, ale môže sa od pôvodnej normy hodne líšiť. Aby sa dalo identifikovať, ktorú normu mal technik na mysli, je treba za ňou uviesť dvojbodku a rok jej vydania, napr. STN 33 2000-4-41: 2019, STN EN 61439-3: 2012, STN EN IEC 61851-1: 2019 a pod. Napríklad len jedna zo základných noriem STN 33 2000-4-41 bola vydaná v roku 2000, v roku 2007 a 2019.  Ďalšou častou chybou v označovaní je to, že sa uvedie napríklad: Norma STN EN 62305. Toto nie je norma, ale ide o súbor noriem (zložený zo 4 noriem, ich rok vydania je rozdielny). V danom prípade musíme uviesť – súbor noriem STN EN 62305 a roky vydania sa neuvádzajú.

Zrušené neplatné normy však nezahadzujeme, môžu sa nám hodiť, keď posudzujeme zariadenie v prevádzke, ktoré bolo dané do užívania v čase, keď tie-to normy platili a podľa nich ho hodnotíme, avšak s dodatkom v celkovom posudku, že elektrické zariadenie je spôsobilé len do doby najbližšej rekonštrukcie.  Nesmie sa zabúdať na to, že dokumentácia musí byť založená po celú dobu životnosti stavby (zariadenia) a z dokumentácie musí byť jasné, podľa akej normy ju musíme posudzovať.

 

Máte iné otázky? Napíšte nám, odpovede uverejníme v elektroporadni