Obchodné podmienky

1/ Úvodné ustanovenia

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len "kúpna zmluva").

Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj "OP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúcim sa rozumie ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., s miestom podnikania: Dlhá 455/107, 949 01 Nitra, IČO: 46701958, DIČ: 2023529585, IČ DPH: SK2023529585 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, číslo registra: 31782/N (ďalej len "predávajúci").

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 455/107, 949 01 Nitra
IČO: 46701958
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, číslo registra: 31782/N
DIČ: 2023529585
IČ DPH: SK2023529585
Telefón: +421 905 211 728
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pre bezhotovostné platby:
Číslo účtu: 5030309159/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z.

Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.elektromanagement.sk (ďalej aj "internetový obchod"), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

2/ Zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia

Prevádzkovateľ internetových stránok www.elektromanagement.sk sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a súkromie. Informácie podliehajú zákonu č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Pri manipulácii s vašimi údajmi sa riadime týmto zákonom.

Objednávka tovaru je podmienená vyplneným údajov v objednávkovom formulári, ktoré sú potrebné na zabezpečenie korektného obchodného styku.

Ide o nasledovné položky:

 • Typ objednávateľa
 • Meno/Firma - obchodný názov, ak tovar kupuje firma, prípadne živnostník (účely fakturácie),
 • Kontaktná osoba
 • Tel. číslo/mobil - pre urýchlenie komunikácie
 • E-mail - adresa slúžiaca na vzájomnú komunikáciu (potvrdenie objednávky, informácie o odoslaní tovaru, apod.)
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • IČO, DIČ, IČ DPH - ak tovar kupuje firma, prípadne živnostník (účely fakturácie),

V žiadnom prípade vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám. Oprávnené subjekty sú iba banky, kuriérske služby, ktorým sa napr. vaše meno a priezvisko poskytne jednorazovo, z dôvodu správneho doručenia vašej objednávky. Evidované osobné údaje sú chránené pred ich stratou, poškodením a zneužitím.

Vyplnením objednávacieho formulára, svojimi osobnými údajmi dávate súhlas, aby sme realizovali vašu objednávku. Čas súhlasu je limitovaný, pokiaľ nie je objednaný tovar po zaplatení prebraný zákazníkom. Na základe zákona § 28, má kupujúci právo požadovať informácie ako sa s jeho osobnými údajmi manipuluje. Kupujúci má právo aktualizovať svoje osobné údaje, prípadne spraviť ich korektúru, ak nastala chyba pri vypĺňaní objednávacieho formulára. Z uvedeného zákona tiež vyplýva, že kupujúci môže zaslať žiadosť o skartovanie jeho osobných údajov, v prípade, že sa obchod už uskutočnil. Kupujúci môže použiť výhradu, ak by sa jeho osobné údaje mali použiť v rámci marketingu.

3/ Všeobecné obchodné podmienky

Objednávka tovaru

V prípade, že sa zákazník rozhodne si tovar zakúpiť na našej internetovej stránke, urobí tak kliknutím myškou na tlačidlo OBJEDNAŤ, ktoré sa nachádza pod každým produktom. Zákazník vyplní objednávkový formulár a stlačí tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU, ktoré sa nachádza na konci objednávkového formulára. Pred odoslaním objednávky je nutné vyplniť všetky povinné políčka. Vyplnením a zaslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje ku kúpe objednaného tovaru. Po uskutočnení objednávky je na e-mail zákazníka odoslané potvrdenie o jeho objednávke vrátane odkazu na formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehoty dodania

Tovar expedujeme do troch dní. V prípade, že vami objednaný titul je vypredaný, prípadne bol stiahnutý z predaja, budeme vás o tejto skutočnosti kontaktovať mailom, prípadne telefonicky. Vaša objednávka bude v takomto prípade stornovaná.

Spôsob dodania tovaru

Tovar je posielaný prostredníctvom kuriéra DPD.

O expedícii objednávky budete informovaný SMS správou.

Spôsob platby

Tovar môžete u nás zaplatiť prevodným príkazom alebo na dobierku.

Záručná doba

Všetok tovar je garantovaný zákonným 24 mesačným limitom.

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránok www.elektromanagement.sk ručí:
 • za ceny, ktoré boli v čase objednávky zákazníkom udané
 • za nepoškodený tovar odovzdaný prepravnej službe
 • za dodanie tovaru, podľa objednávky
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránok www.elektromanagement.sk neručí za:
 • oneskorené doručenie tovaru, ktoré bolo zavinené kuriérom DPD
 • oneskoreným dodaním, v dôsledku nesprávne zadanej adresy objednávateľa
 • za poškodený balík, zavinený prepravnou spoločnosťou. V tomto prípade vás žiadame, aby ste viditeľne poškodený balík nepreberali.

Storno objednávky

Ak vaša objednávka ešte nebola vybavená, máte právo svoju objednávku stornovať. Poprosíme vás o zaslanie mailu, prípadne nás môžete kontaktovať aj telefonicky na telefónnom čísle +421 905 211 728. V oboch prípadoch nám uvádzajte číslo alebo dátum vašej objednávky.

V prípade akýchkoľvek vašich dotazov nás môžete kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený na našej webovej stránke sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba. Táto doba začína plynúť, akonáhle bol tovar prevzatý. Ak prevzatý tovar nebol úplný, prípadne bol tovar poškodený, treba nám to oznámiť do 48 hodín od prevzatia tovaru, na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Uznaný reklamovaný tovar zasielajte po kontaktovaní s nami doporučene na adresu ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, 949 01 Nitra. O prijatí reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať mailom. Reklamovaný tovar vám bude vymenený do 30 dní od prijatia reklamácie.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Nepoškodený tovar možno vrátiť doporučene na adresu ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, 949 01 Nitra. Suma za vrátený tovar, ktorý ste u nás zakúpili, vám bude pripísaná na účet.

Za nepoškodený tovar sa považuje - knihy neboli kopírované a čítané, nie sú pokrčené, zašpinené.

Neoprávnene vrátený tovar, bude zákazníkovi vrátený na jeho náklady.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Poštovné

Cena prepravného je od 3,99€ v závislosti od zvoleného spôsobu platby.

Možnosti platby

Zákazník zaplatí za tovar pri jeho preberaní (dobierka) alebo vkladom na účet.

Termíny školení v roku 2018 (kliknite pre zväčšenie)