Konferencia Projektanti 2016

Projektanti je odborná konferencia zameraná najmä na elektro projektantov.

Wellness hotel Grand**** JasnáTento rok sa bude konať jej šiesty ročník. Miestom konania konferencie budú opäť Nízke Tatry. Počet poslucháčov sa postupne zvyšuje a taktiež zastúpenie elektro projektantov medzi nimi. Medzi poslucháčmi, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie v minulosti, boli pracovníci napr. týchto spoločností: Adifex , AP Systems, ART-Ex, BEZ Transformátory, BONUL, Continental Matador Rubber, Datatherm, eltecor, ELTEK Slovakia, EMU projekt, ENERGOMONT, ERMONT Bratislava, EUB, EUROLUX LIGHTING, eustream, FELS, Iglu projekt, Intervis, M&M Profipol, Ministerstvo obrany SR, NAFTA, PIO KERAMOPROJEKT, Power Energo, PPA Energo, ProCS, Prysmian Kablo, PZK, SAG Elektrovod, Siemens, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, SLOVNAFT, Towercom, TRELLIS, Van Doren Engineers Slovakia, Vodohospodárska výstavba a mnoho ďalších živnostníkov.

Konferencia je trojdňová.

V prvý deň
prebiehajú prednášky a večer je pre všetkých pripravený raut so živou hudbou.
Druhý deň
pokračujú prednášky a večer bude pre účastníkov pripravený spoločný program. Počas prvých dvoch dní sa pred poslucháčmi prezentujú tri desiatky vystavovateľov.
Na tretí deň
absolvujeme odbornú exkurziu. V predchádzajúcich rokoch sme navštívili napríklad jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice (Informačné centrum a V1) a paroplynovú elektráreň v Malženiciach, výrobné závody KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom, Volkswagen Slovakia v Bratislave a Eltek v Liptovskom Hrádku.

Základné informácie ku konferencii Projektanti 2016

dátum konferencie 25. - 27. 10. 2016 mapa Zväčšiť mapu
adresa konferencie

Wellness hotel Grand**** Jasná
Demänovská Dolina 71
031 01 Liptovský Mikuláš 1

GPS súradnice

GPS hotela: 48.970777, 19.580611

zobraziť pozvánku
Pre stiahnutie alebo zobrazenie pozvánky na konferenciu kliknite tu...
prihlásiť sa

Program konferencie ▼

25. októbra 2016

08:30 - 11:30
Prezentácia účastníkov vo Wellness hoteli Grand Jasná, ubytovanie
11:30 - 12:30
Obed
12:30 - 12:45
Otvorenie konferencie
12:45 - 13:30
Vplyv nových EN noriem na elektrické inštalácie a na vývoj slovenského elektroinštalačného trhu v oblasti PBS
Ing. František Gilian, výkonný prezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR
Anotácia:
Prednáška je zameraná na informovanie odbornej verejnosti o nových technických EN normách (EN 50575, EN 50575A/1, EN 13501-6 a EN 50577), ktoré patria do oblasti technických noriem na káblové výrobky a požiarne skúšky a klasifikáciu káblov a aký vplyv bude mať ich aplikácia na slovenskom elektrotechnickom trhu.
13:35 - 14:35
Požiadavky na projekt elektrickej inštalácie z hľadiska technických noriem a občianskeho zákonníka
JUDr. Zbyněk Urban, člen Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR
Anotácia:
Prednáška je zameraná na základnú otázku - Prečo si nechať vypracovať projektovú dokumentáciu pre elektroinštaláciu? Základom pre technické požiadavky sú prevažne normy. Súčasne elektrická inštalácia je neodmysliteľne spojená so stavbou a preto je potrebné rešpektovať aj stavebné predpisy. K ochrane pred nežiaducim pôsobením elektrickej energie sú požiadavky obsiahnuté v ďalších predpisoch, ktoré rovnako nemôžeme opomenúť. V dnešnej dobe plnej techniky sú požiadavky odberateľa diela - zákazníka veľmi rôznorodé a často sa menia ešte v priebehu prác. Tieto skutočnosti sú viac než dobrým dôvodom na to, aby bol vypracovaný projekt.
Stále sa stretáme s názorom, že projekt elektroinštalácie nie je potrebný a že je celkom zbytočné si ho obstarať. Pokiaľ budete chcieť stavať, tak budete mať hneď niekoľko dôvodov, prečo budete potrebovať projektovú dokumentáciu elektroinštalácie. Neplatí to iba pre nové stavby, ale aj pre rekonštrukcie a prístavby. Je tu aj otázka prepojenia starých inštalácií s novými a dodržanie všetkých obecných zásad bezpečnej prevádzky. Na tieto otázky a prípadnú zodpovednosť za projekt ako dielo v nadväznosti na novely predpisov a noriem je zameraná prednáška.
14:40 - 15:40
Zodpovednosť projektanta za spracovanie projektu el. inštalácie v súvislosti s prácou revízneho technika pri vykonávaní východiskovej i pravidelnej revízie a riziká pre revízneho technika z toho vyplývajúce
Ing. Miloslav Valena, súdny znalec v odbore elektrotechnika, podpredseda Únie súdnych znalcov ČR, člen TNK 22 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v ČR
Anotácia:
Prednáška je zameraná na prácu projektanta a jeho zodpovednosť za riadne spracovanie projektovej dokumentácie, ktorú dostáva revízny technik pri vykonaní východiskovej revízie. Zameriava sa na jednotlivé časti tejto dokumentácie, ktoré zásadným spôsobom môžu komplikovať prácu revízneho technika - predovšetkým na dokumentáciu skutočného prevedenia, návrh vonkajších vplyvov, súvisiace požiadavky predpisov, zapojenie a prevedenie rozvádzačov, pripájanie el. zariadení z inštalácie, súvislosti s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi, zvláštnosti pripájaných el. zariadení, čiastočnú rekonštrukciu či opravy stávajúcich inštalácií a podobne. Celý príspevok je prezentovaný na základe dlhoročných skúseností revízneho technika a súdneho znalca so špecializáciou havárie, úrazy, požiare, porušenie predpisov a revízna činnosť na elektrickom zariadení. Nadväzuje na predchádzajúcu prednášku o požiadavkách na projekt el. inštalácie.
15:40 - 16:00
Prestávka
16:00 - 16:45
LED svietidlá, ich výber a použitie vhodného riadenia
Ing. Július Száraz, C.E.O. Leader Light s.r.o.
Anotácia:
Použitie LED osvetlenia (cesty, športoviská, priemysel, ...), výhody LED osvetlenia, možnosti riadenia LED osvetlenia.
16:50 - 17:40
Smernica LVD a ATEX v slovenskej legislatíve
Ing. Dušan Perniš, riaditeľ pracoviska TI SR, a.s. v Nitre
Anotácia:
LVD - NV SR č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, ATEX - NV SR č. 149/2016 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (uvedené nariadenia nahrádzajú NV SR č. 117/2001 a NV SR č. 308/2004)
17:40 - 22:00
Možnosť individuálneho využitia hotelového wellness
19:00 - 24:00
Večera, spoločenský večer

26. októbra 2016

7:00 - 8:30
Raňajky
8:30 - 9:30
Základné údaje pre správne a optimálne naprojektovanie fotovoltickej elektrárne
Ing. Roman Grolmus, člen výkonného výboru SAPI
Anotácia:
Ako nadimenzovať veľkosť FVE? Kam ju umiestniť? Aké panely vybrať? Ukážky z inštalácií ako to nerobiť, typy a rady.
9:35 - 9:55
Poznatky a skúsenosti z inštalácií náhradných zdrojov el. energie
Ing. Peter Barcík, vedúci oddelenia energetických systémov Zeppelin SK, s.r.o.
10:00 - 10:30
Legislatíva v požiarnej bezpečnosti stavieb z pohľadu káblových inštalácií, požadované skúšky káblov a s tým súvisiace konkrétne konštrukcie káblov
Ing. Milan Daniš, vedúci oddelenia Obchod káblov VUKI, a.s.
Ing. Rastislav Valach, vedúci oddelenia Výroba káblov a vodičov VUKI, a.s.
Anotácia:
Príspevok je zameraný na konštrukcie káblov a metodiku skúšania káblov v súvislosti s platnou legislatívou v protipožiarnej bezpečnosti stavieb podľa požiadaviek zákona č. 133/2013 Z.z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.
10:30 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:45
Ochrana proti prepätiu z pohľadu noriem
Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika
11:50 - 12:20
Metalické a optické štruktúrované kabeláže (generické rozvody)
Bc. Juraj Galba, konateľ LanTestEl
12:20 - 13:15
Obed
13:15 - 14:00
Výpočet rizika pri projektovaní stavieb
Daniel Anděl, technický zástupca HAKEL spol. s r.o.
Anotácia:
Riadenie rizika podľa STN EN 62 305 - 2 ed.2: Ako na výpočet rizík u zložitých stavieb, chyby ktorých sa dopúšťame pri výpočte rizík, rady a typy ako zhotoviť kvalitný výstup z výpočtu rizík, ukážky z programu Hakelsoft-p (riadenie rizík)
Výpočet valivej gule podľa STN EN 62 305 - 3 ed.2: Akými spôsobmi je možné valivú guľu počítať, ako spočítať detailnejšie valivú guľu, ukážka grafickej pomôcky Hakelsoft-g a Hakelsoft-g3D (valivá guľa)
Výpočty dostatočnej vzdialenosti "s" a výpočty ochranného uhla podľa STN EN 62 305 - 3 ed.2: Akú metódu zvoliť a akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri výpočtoch, ukážky z programu Hakelsoft-t (dostatočná vzdialenosť a ochranný uhol)
14:05 - 14:50
Nové trendy a pripravované zmeny v systémoch uzemnenia
Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.
Anotácia:
V prednáške uvedieme nové možnosti použitia konštrukčných materiálov v systéme uzemnenia podľa STN EN 62305 a STN 33 2000-5-54. Taktiež sa zameriame na rôzne druhy stabilného uloženia uzemňovacích vedení v základoch stavieb, s ohľadom na elektrodynamické javy a ich efektívne upevnenie. Porovnáme výhody uloženia uzemňovacieho vedenia v zemi s uložením v základovom betóne. Definujeme konštrukčné možnosti pre jednotlivé druhy izolácií základov stavieb.
14:50 - 15:30
Prestávka
15:30 - 16:30
Požiadavky na vyhotovovanie zvodov bleskozvodnej sústavy podľa STN EN 62305-3 ed.2.
Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4
16:35 - 17:35
Problémy pri projektovaní elektrických zariadení a bleskozvodov v súčasnosti
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika
17:35 - 17:45
Tombola, ukončenie konferencie
17:45 - 22:00
Možnosť individuálneho využitia hotelového wellness
19:00 - 20:00
Večera

27. októbra 2016

06:30 - 07:30
Raňajky
07:30 - 09:30
Preprava do Continental Matador Rubber v Púchove spoločným autobusom alebo individuálnou dopravou
09:30 - 14:00
Odborná exkurzia v Continental Matador Rubber v Púchove
V rámci energetiky budeme vidieť výrobu tepla na kotloch, proces výroby demivody, kompresorové stanice, 110 kV a 6,3 kV rozvodne.
Vo výrobe pneumatík si pozrieme výrobu zmesí, prípravu polotovarov, konfekciu a vulkanizáciu.
Na záver nás čaká spoločný obed.
14:00 - 16:00
Spiatočná cesta autobusom k Wellness hotel Grand Jasná

Garanti konferencie ▼

Odborný garant:

Ing. František Gilian

výkonný prezident APPO SR

Organizačný garant:

ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra
Mobil: 0905 211 728
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.elektromanagement.sk

Organizačné pokyny ▼

1. Termín a miesto konania akcie

25. – 27. október 2016
Wellness hotel GRAND Jasná****
Demänovská Dolina 71, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. Povinný účastnícky poplatok (vrátane DPH)

100 € / osoba pri úhrade do 10. 10. 2016
110 € / osoba pri úhrade od 11. 10. 2016

Účastnícky poplatok zahŕňa:
 • Náklady spojené s usporiadaním konferencie
 • Zborník prednášok na USB
 • Obed 25. a 26. 10. 2016
 • Občerstvenie
 • Katalógy vystavujúcich spoločností
 • Osvedčenie o absolvovaní konferencie

3. Poplatok za ubytovanie vo Wellness hoteli GRAND Jasná****

V cene ubytovania je mestská daň, raňajky a večera, vstup do hotelového wellness, cena je vrátane DPH).
Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe 44 € noc / osoba
Ubytovanie v jednolôžkovej izbe 72 € noc / osoba
Odborná exkurzia 27. 10. 2016 15 € / osoba
Spoločenský večer 25. 10. 2016 ZDARMA

4. Úhrada účastníckeho poplatku:

Po prijatí prihlášky Vám bude vystavená preddavková faktúra a zaslaná na Váš email uvedený v prihláške.

Preddavkovú faktúru môžete uhradiť:

a) prevodným príkazom na účet: 5030309159/0900
názov účtu: Elektro Management, s.r.o.
IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 46701958
IČ DPH: SK2023529585
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo preddavkovej faktúry

b) v hotovosti na mieste (nie platobnou kartou)

5. Prihlásiť sa na konferenciu môžete:

a) elektronickou prihláškou na www.elektromanagement.sk
b) telefonicky na tel. čísle: 0905 211 728
c) zaslaním objednávky na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
d) poštou na adresu:
Elektro Management s.r.o.
Dlhá 107, 949 01 Nitra

6. Termín na prihlášky

Prihlášky prijímame do 20. 10. 2016.

7. Zaslaním záväznej prihlášky vznikne právny vzťah

Medzi dodávateľom - Elektro Management, s.r.o. a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník prednášok v elektronickej podobe.

Partneri konferencie ▼

OFICIÁLNI PARTNERI

PARTNERI

Sprievodný program ▼

1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení


2. Možnosť neformálnej diskusie so slovenskými a českými lektormi a vystavovateľmi


3. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov


4. Individuálne bezplatné využitie relaxačných služieb Wellness hotela GRAND Jasná****

 • Interiérový relaxačný bazén s masážnymi tryskami
 • Relaxačná miestnosť
 • Saunový svet: fínska sauna, soľná parná sauna, parná sauna, 2 vonkajšie fínske sauny, vonkajšia infra sauna
 • Exteriérové vírivky
 • Vonkajšie ochladzujúce jazierko
 • Exteriérové sauny
Wellness hotel Grand**** Jasná

Wellness hotel Grand**** Jasná

Wellness hotel Grand**** Jasná

Termíny školení v roku 2017 (kliknite pre zväčšenie)