OTÁZKY A ODPOVEDE

Prinášame vám postupne odpovede na niektoré z otázok poslucháčov, ktoré ste položili našim lektorom počas posledných konferencií prostredníctvom aplikácie sli.do.

Aktualizované: 24.7.2020

Otázka 10: Platí osvedčenie revízneho technika aj v CZ resp. naopak?

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A::

Osvedčenie platí iba na území daného štátu. V ČR platí iba osvedčenie, ktoré vydáva TIČR, na Slovensku platí osvedčenie vydané Inšpekciou práce.
Slovenský RT sa môže prihlásiť v ČR na TIČR na vykonanie revíznych skúšok, ktorá mu vydá Osvedčenie, ale Český RT musí vykonať skúšky na Slovensku u OPO (Oprávnenej právnickej osoby), ktorá mu vydá zápis o úspešne vykonanej skúške, na základe ktorého mu Inšpekcia práce vydá Osvedčenie.
Je to preto tak, že len Inšpekcia práce môže Osvedčenie revíznemu technikovi v prípade hrubého porušenia predpisov odobrať, teda by mu ho mala aj vydávať. Je to logické.

Otázka 9: V komisii musí byť projektant, alebo môže komisiu tvoriť napr. revízny technik, investor, stavebný dozor?

 Odpovedá Ing. Rudolf Štober, elektroprojektant:

Záleží od posudzovania jednotlivých priestorov alebo objektov. Pri novo projektovaných zariadeniach určoval prostredia (vonkajšie vplyvy) zodpovedný projektant. Vonkajšie vplyvy môže určovať aj prevádzkovateľ (pri už prevádzkovaných zariadeniach, alebo pri prevádzkovaných zariadeniach, na ktorých došlo ku zmene, napríklad zmena technológie). Všeobecne komisiu menuje písomne na podnet elektro projektanta hlavný inžinier projektu – HIP alebo riaditeľ organizácie. V komisii by mali byť predovšetkým odborníci vo svojej oblasti, teda zodpovední projektanti za profesiu, ktorú v projekte stavby zastupujú. Revízny technik, investor alebo jeho zástupca môžu byť súčasťou komisie, ďalej požiarny technik, bezpečnostný technik a pod. pri novo projektovaných zariadeniach, za predpokladu, že poznajú alebo vedia pripomienkovať, resp. posúdiť vplyvy v mieste osadenia navrhovaných zariadení. Podobne treba postupovať aj pri zmene technológie.

Otázka 8: Zaujímalo by ma, či počas periodickej OPaOS má RT kontrolovať aj stav a funkčnosť núdzového osvetlenia objektu. Čo má obsahovať výstupná správa?

 Odpovedá Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika:

Nie je všeobecný predpis, ktorý by v rámci OPaOS určoval rozsah inštalácie.
Núdzové, protipanické a únikové osvetlenie, to všetko predstavuje samostatný systém, ktorý podlieha špecifickej procedúre kontroly, merania a overenia prevádzkového stavu. Odporúča sa zaradiť systém osvetlenia do kompletu protipožiarnych a bezpečnostných opatrení. Základný rozdiel je medzi autonómnymi svietidlami s vlastným batériovým systémom a medzi svietidlami, riadenými a prevádzkovanými centrálne v rozsahu PBS. Bližšie požiadavky sú uvedené v STN EN 50172: 2005, STN EN 60598-2-22: 2016, STN 92 0203: 2013, STN EN 1838: 2014, … plus Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

Všeobecne platí požiadavka:

• Denne musia byť kontrolované ukazovatele činnosti centrálneho napájania

• Raz mesačne rozsvietiť v núdzovom režime každé svietidlo a každú značku smeru tým, že sa simuluje výpadok prevádzkového napájania a skontroluje sa, či tam svietidlá sú, či sú čisté a funkčné

• Raz ročne vykonať kontrolu každého núdzového svietidla pre plnú menovitú dobu prevádzky vrátane kontroly nabíjacieho zariadenia.
Z uvedeného vyplýva, že systém núdzového, protipanického a únikového osvetlenia je kontrolovaný v špecifickom režime, nepodlieha zneniu STN 33 1500: 1990, STN 33 1610: 2002 a STN 33 2000-6-61: 2018.

Otázka 7: Aké parametre musia byť v projektovej dokumentácii o SPD udané? Ja som sa naposledy stretol iba s označením FV1.

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Ak sa jedná o realizačnú dokumentáciu a nie na prípravné konanie, stavebné povolenie, … Musí byť kompletná, vrátane uvedenia typov, projektant je zodpovedný za to, že naprojektované zvodiče budú v koordinácii (odporúčam rovnakého výrobcu SPD), nesmie chýbať ani výpočet rizík (manažérstvo rizík v súlade s STN EN 62305-2: 2013) V prípravnom konaní a pre štátne zákazky nesmie byť uvedený výrobca a názov výrobku, ale musia tam byť uvedené parametre, najmä pri type I hodnota I imp.

Otázka 6: Môže byť antoníček v sieti TNC-S? Na stĺpoch býva sústava TN-C.

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Ak je prívod do staveniskového rozvádzača (antoníčka) štvoržilový (sieť TN-C) a v rozvádzači sa táto sieť zmení na sieť TN-S, tak na výrobnom štítku podľa STN EN 61439-4: 2013 by malo byť označenie TN-C-S. Staveniskové rozvádzače vyrobené v sieti TN-C sa dnes už používať nesmú! V súčasnosti musí staveniskový rozvádzač obsahovať už prúdové chrániče, preto sieť TN-S.

Otázka 5: Kedy je potrebné urobiť kusovú skúšku na existujúci rozvádzač, ktorý bol doplnený o nové komponenty?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Pokiaľ bol rozvádzač doplnený o nové prvky (teda nie výmenou pôvodných prvkov za identické prvky), je treba vypracovať na to technickú dokumentáciu, urobiť kusovú skúšku a vymeniť pôvodný výrobný štítok za nový.

 Otázka 4: Pečiatka a podpis revíznej správy by mal byť na prednej strane, na poslednej, alebo na každej strane?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

Podpis revízneho technika do revíznej správy sa dáva výlučne na prednú stranu. Pečiatka sa podľa vyhl.č.508/2009 Z.z. už nevyžaduje. Na zadnú stranu sa podpis obyčajne nedáva, lebo na prednej strane sa udáva počet strán vypracovanej revíznej správy. Každá strana revíznej správy by mala v záhlaví obsahovať:

  – názov predmetného objektu,

  – meno revízneho technika,

  – číslo strany

  – hlavičku v ktorej je popis predmetného zariadenia, daná miestnosť, druh vedenia, istenie,     namerané hodnoty, popis zisteného nedostatku a jeho rozpor s príslušným predpisom, normou.

Na prednej strane musí byť jednoznačne uvedené, či je (alebo nie je) daná elektrická inštalácia spôsobilá bezpečnej prevádzky. Uvádzať na prednej strane, že celkový posudok elektrickej inštalácie sa nachádza na strane x-y nie je správne. Podpis revízneho technika na každej strane revíznej správy je nezmysel.

 Otázka 3: Akým spôsobom ja ako projektant mám vedieť, že mnou navrhnuté vnútorné ochrany proti prepätiu  (SPD) sú v koordinácii? Žiadna norma nešpecifikuje, čím je koordinácia zaistená.

 Odpovedá Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A:

Koordináciu SPD určuje vždy výrobca SPD, ktorý pri výrobe a testovaní SPD musí vychádzať z normy, ktorá je určená predovšetkým výrobcom SPD a stanovuje, aké parametre musí SPD spĺňať.

Jedná sa o normu STN EN 61 643-11: 2013. Jednoducho povedané: Pri návrhu SPD navrhujte SPD iba od jedného výrobcu s využitím jeho dokumentácie, aplikačných príručiek, poprípade ich technickej podpory. Iba tak budete mať istotu, že Vami navrhnuté SPD budú v koordinácii!

  Otázka 2: Dá sa za vhodnú vývodku do výbušného prostredia považovať vývodka, ktorá nemá atex označenie? U nás sú motory s atex štítkom a obsahujú vývodky s atex aj bez neho

 Odpovedá Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika:

Skratka ATEX má pôvod v názvu “Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles” Tieto smernice ATEX 94/9/ES a ATEX 2014/34/EU sú právnym predpisom o predaji zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a ich uvádzania do prevádzky. ATEX 99/92/EC je smernica EU, ktorá sa týka minimálnych požiadaviek na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov vystavených riziku výbušných prostredí.  Jedná sa o prostredie, kde vznikajú zmesi plynov, pary, hmly alebo prachu, ktoré sa za určitých prevádzkových podmienok môžu vznietiť. Značka ATEX na elektrických komponentoch či zariadeniach musí obsahovať: značku CE, 4místné číslo Notifikovaného orgánu, ktorý vykonal certifikáciu výrobku, symbol Ex v šesťuholníku, skupinu zariadenia, kategóriu zariadenia, typ výbušnej atmosféry, elektrické zariadenia potom typ ochrany a kategóriu zariadenia podľa technickej normy a ďalej teplotnú triedu alebo číselný údaj o maximálnej povrchovej teplote v stupňoch Celzia, v kombinácii napríklad 0102 II 2 GD EEx demb IIC T6. Požiadavky na zariadenia sú pre jednotlivé druhy ochrany dané čiastkové predpisy radu noriem STN EN 60079.  Všeobecne sú vývodky skúšané a schválené podľa smernice EU 94/9/EG ATEX 100a (EN 60079-0/60079-7). Ku skúšaným vlastnostiam patrí najmä • Krytie • Odolnosť proti nárazom v chlade • Odľahčenie ťahu. Používajú sa najmä v prístrojoch, strojoch a zariadeniach s krytím zvýšenej bezpečnosti.

Vývodky bez schválenia ATEX nie je možné v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu používať. Krytie IP 5xox a IP 6xox sú základným predpokladom, nenahradzujú ATEX.

  Otázka 1: Môžete mi vysvetliť ako správne písať označenie noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii? Zo svojej praxe môžem konštatovať, že napísaná norma nemá rok vydania a to ani vo vyjadreniach inšpektorov. Je treba uvádzať  v správach aj už neplatné normy, ktoré boli pred časom zrušené?

 Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

V technickej dokumentácii,  v revíznych správach  v protokoloch o skúškach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. Za normou však neuvedú z rozličných dôvodov jej rok vydania. Častokrát sa norma zmení, ktorá má rovnaké označenie aj rovnaký názov, ale môže sa od pôvodnej normy hodne líšiť. Aby sa dalo identifikovať, ktorú normu mal technik na mysli, je treba za ňou uviesť dvojbodku a rok jej vydania, napr. STN 33 2000-4-41: 2019, STN EN 61439-3: 2012, STN EN IEC 61851-1: 2019 a pod. Napríklad len jedna zo základných noriem STN 33 2000-4-41 bola vydaná v roku 2000, v roku 2007 a 2019.  Ďalšou častou chybou v označovaní je to, že sa uvedie napríklad: Norma STN EN 62305. Toto nie je norma, ale ide o súbor noriem (zložený zo 4 noriem, ich rok vydania je rozdielny). V danom prípade musíme uviesť – súbor noriem STN EN 62305 a roky vydania sa neuvádzajú.

Zrušené neplatné normy však nezahadzujeme, môžu sa nám hodiť, keď posudzujeme zariadenie v prevádzke, ktoré bolo dané do užívania v čase, keď tie-to normy platili a podľa nich ho hodnotíme, avšak s dodatkom v celkovom posudku, že elektrické zariadenie je spôsobilé len do doby najbližšej rekonštrukcie.  Nesmie sa zabúdať na to, že dokumentácia musí byť založená po celú dobu životnosti stavby (zariadenia) a z dokumentácie musí byť jasné, podľa akej normy ju musíme posudzovať.

 

Máte iné otázky? Napíšte nám, odpovede uverejníme v elektroporadni